ЯРОСЛАВ ТАГАМЛИЦКИ  (1917-1983)

ДРУГИТЕ ЗА ЯРОСЛАВ ТАГАМЛИЦКИ

 …  Ярослав Тагамлицки ще заеме видно място в историята на нашия факултет, защото той е безспорният създател на новата българска школа. Автор на дълбоки и блестящо изпълнени научни изследвания, той беше и нещо повече – учен и просветител в изконния смисъл на думите, борец за по-широки духовни хоризонти и за по-висока култура. И най-важното – беше беззаветно предан на своята мисия. […] Той беше учител, възпитател и кумир на няколко поколения. […]  Преобладаващите чувства към него бяха искрена любов и възхищение.  […]   Проф. Тагамлицки беше тъй самобитен и своеобразен, че самото му присъствие придаваше определен колорит на целия факултет.

Проф. Тодор Генчев за проф.Тагамлицки в [5]

Един маестро в аудиторията.  […]  Влизаше в аудиторията много бодър, свеж, пълен с енергия и закачлив хумор. В бялата престилка пред черната дъска той мигновено грабваше вниманието ни и не го изпускаше до края.  […]  Тагамлицки разговаряше с аудиторията си, обичаше да се шегува, и винаги подкрепяше шегите си с неповторима закачлива усмивка. Умееше както да разведри ситуацията, така и да бъде делови и сериозен. Беше щастлив сред студентите и правеше всичко възможно да им предаде знанията си. Студентите усещаха неговата всеотдайност и го обичаха.

Христо Бояджиев за проф. Тагамлицки в [8]

Цитираните по-долу публикации за чл.-кор  Ярослав Тагамлицки засягат неговата биография, забележителното му научно творчество и преподавателски талант.

  1. Чакалов, В,  Д. Скордев. Ярослав Тагамлицки. (1917-1983) – живот и дело. Математика и математическо образование.Сборник доклади от 36-та Пролетна конференция на СМБ, 2007, с. 61-64.
  2. Скордев, Димитър. Ярослав Тагамлицки. // Български математици.  – София : Народна просвета, 1987, с. 231-246
  3. Владимир Чакалов за Ярослав Тагамлицки // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, с. 255-259
  4. Тодор Генчев за Ярослав Тагамлицки // Български математици.  – София : Народна просвета, 1987, с. 247-252
  5. Иван Проданов за Ярослав Тагамлицки // Български математици.  – София : Народна просвета, 1987, с. 252-255
  6. Табов, Йордан. Защо станах математик: спомени за Ярослав Тагамлицки.
  7. Ярослав Тагамлицки в спомените на съвременниците си. Извадки от [9] и [10].
  8. Ярослав Тагамлицки – учен и учител. Съставители Тодор Генчев, Иван Проданов, Димитър Скордев, Иван Тодоров и Владимир Чакалов.  – София : Наука и изкуство, 1986, 269 с.
  9. Член-кореспондент проф. д-р Ярослав Тагамлицки (1917-1983). // Обучението по математика. – София, кн. 1, 1984, с. 37-47
  10. София преди 50 години: Професор Тагамлицки. http://www.fmi.uni-sofia.bg/fmi/logic/skordev/Tagamlitzki.htm

Съставил: Р. Калтинска