Олег Мушкаров (1951)

Олег Кръстев Мушкаров е роден на 13 май 1951 г. в гр. Благоевград. Завършва ПГ Кирил и Методий в Благоевград (1969). Негова учителка по математика е Катя Стоева.

Българският отбор на МОМ XI – Букурещ, 1969:
Хр. Лесов, Д. Пашкулева, Вл. Тодоров, Г. Попов, О. Мушкаров, В. Кирякова, В. Вълов, Ст. Терзиян, Д. Серафимов (ръководител).


Участва в Националната олимпиада по математика през 1969 г. (първо място) и в Международната олимпиада по математика през 1969 г. (МОМ XI), на която получава III-та награда (дн. бронзов медал).

Голяма помощ и поддръжка в подготовката за участията си в олимпиади получава от брат си Гошо Мушкаров, който му дава първия сборник Московски математически олимпиади и го подтиква към решаването на задачи.

Завършва математика (магистър, 1974) във Факултета по математика и механика (дн. ФМИ) на Софийския университет,  специалност Комплексен анализ.

Научни степени и звания

Кандидат на науките (дн. доктор; 1979), доктор на математическите науки (1999).
Научен сатрудник (1979), старши научен сътрудник II ст. (дн. доцент; 1987), старши научен сътрудник I ст. (дн.професор; 2001) в Института по математика и информатика (ИМИ) при Българска академия на науките (БАН). Член кореспондент (2012).

Ръководни длъжности

В Института по математика и информатика (ИМИ) при БАН: член на Научния съвет (от 1999), ръководител на секция Анализ, геометрия и топология (преди – Комплексен  анализ; от 2002), зам. директор (от 2007), председател на Комисията по научна политика и структурни промени (2013-2017).
Член на Специализирания научен съвет по математика и механика (1991–2003).
Член на консултативния научен съвет по направление Информационни и комуникационни технологии на БАН (от 2011).
Член и секретар на Научната комисия по математически науки  при ВАК (2003–2009).
Зам. председател на Съюз на математиците в България (2001–2013).
Директор на Ученическия институт по математика и информатика (2000-2015).

На първия ред седнали от ляво надясно: Валентин Христов, Валентин Андреев, Иван (Жан) Рамаданов, Владимир Александров. На втория ред: Петър Русев, Любомир Илиев, Татяна Аргирова, Иван Димовски. На третия ред: Георги Димков, Йохан Давидов, Ваня Хаджийски, Олег Мушкаров, Николай Божинов, Станчо Димиев, Донка Пашкулева, Виржиния Кирякова, Тома Тонев

Сектор Комплексен анализ 1981. Първи ред (седнали) от ляво надясно: В.  Христов, В. Андреев, Ив. Рамаданов, Вл. Александров. Втори ред: П. Русев, Л. Илиев, Т. Аргирова, Ив. Димовски. Трети ред: Г. Димков, Й. Давидов, В. Хаджийски, О. Мушкаров, Н. Божинов, Ст. Димиев, Д. Пашкулева, В. Кирякова, Т. Тонев

Основни научни направления

Многомерен комплексен анализ (MR 32),  Анализ върху комплексни и почти комплексни многообразия (MR 32,  MR 58 ),  Комплексна диференциална геометрия (MR 53C25, 26, 30, 35,43, 55, 56),  Туисторна теория (MR 32L25, MR C28 ), Математическо образование (MR 97).

Преподавателска дейност

Хоноруван доцент , гост-професор и професор ½  в Югозападен университет Н. Рилски, Благоевград (от 1986), Пловдивски университет П. Хилендарски, Бургаски свободен университет,  Abdus Salam School of Mathematical Sciences, GC Universirty, Lahore, Pakistan (2008-2015).
Ръководител на трима успешно защитили аспиранти и 12 дипломанти.

Лекции по Алгебра, Модулна аритметика и Геометрични доказателства.
Курсове. В ЮЗУ Н. Рилски, Благоевград:  Математика, Линейна алгебра,  Аналитична геометрия,  Анализ І и ІІ,  Комплексен анализ, Теория на числата, Геометрия.
Спецкурсове. В Abdus Salam School of Mathematical Sciences, GC Universirty, Lahore, Pakistan: Теория на фунциите на много комплексни променливи, Увод в комплексната диференциална геометрия, Увод в симплектичната  геометрия.
В ЮЗУ Н. Рилски, Благоевград: Съдържание и методика на извънкласната работа по  математика, Екстремални задачи.
Друга лекционна дейност. Лекции по Алгебра, Математически анализ,  Геометрия,  Комбинаторна  геометрия, Екстремални задачи в геометрията, Теория на числата и др., изнасяни пред учители и ученици с повишен  интерес към математиката. Летни школи по математика и при подготовките на националните отбори за балканските и междуародните олимпиади по математика върху теми за извънкласна работа (от 1980).
Лектор на лятната програма  AwesomeMath  в САЩ (от 2007).

Членство в научни организации

Съюз на математиците в България (СМБ), зам председател (2001–2013). American Mathematical Society .

Сътрудничество

Участие в редколегии: сп. Сердика (от 1999), Bulletin Mathematique (Macedonia), Journal of Prime Research in Mathematics (Pakistan, до 2014), Математика плюс (съглавен редактор от 1993 до 2005 г.)Integral (Армения).
Член и председател на журита за провеждане на Националните състезания и олимпиади по математика (от 1985). Член и председател на Националната комисия за провеждане на Националната олимпиада по математика към Министерството на образованието и науката (от 1989).
Ръководител на Националния отбор за Балканската олимпиада по математика (1989–1993).
Ръководител на Националния отбор за Международната олимпиада по математика (1994–1998).
Председател на комисията за извънкласна работа по математика към  УС на СМБ (от 2001).

Отличия

Почетен знак за заслуги към БАН ( 2003), Почетен знак на Президента на Република България (2006), Награда на Академия Атанас Радев (2016).

Съставил: Р. Калтинска