Тодор Монин (1858-1893)

Тодор Монин е роден на 1.II.1858 г. в гр. Колин, Чехия. Починал в гр. Колин на 8.I.1893 г.

Завършва Политехниката в Прага (1871-1874).

Работи като учител в Сливенската гимназия.

Асистент в Пражката политехника (1886-1889).

Поканен за преподавател във Висшето училище (от 1904 – Софийски университет) в гр. София през 1889 г. Напуска поради болест през 1891.

Чете лекции по Дескриптивна геометрия, Аналитична геометрия и Синтетична геометрия. През краткия си живот публикува няколко научни статии и две книги, свързани с проективната и с елементарната геометрии.

Негови публикации на чешки език в чешки списания са цитирани в [1].

Библиография

  1. Алманах на СУ Св. Климент Охридски. – София : Университетско издателство Климент Охридски, 1988, том І, с. 386-387.
  2. Ганчев Иван. Математиката в България от абака до компютъра. // 120 години факултет по математика и информатика при  СУ Кл. Охридски – София : УИ Св. Климент Охридски, 1988. с. 16
  3. Илиев, Любомир. Университетското образование по математика в България набираше сили. // Сто години математика в Софийския университет Климент Охридски … и математици на този свят. – София : Съюз на математиците в България, 1990. с. 8.
  4. Юбилеен сборник на гимназия Добри Чинтулов – 1934. Сливен.

Съставил: Р. Калтинска