ЛЮБОМИР ИЛИЕВ (1913-2000)

ПУБЛИКАЦИИ за Любомир Илиев

Неговият път на учен и още повече на организатор на науката е свързан непосредствено със забележителния напредък в развитието на българската математика и поставянето на основите на изчислителната техника в нашата страна през последните три десетилетия.
Щастливото съчетание на математически талант, на организационен и политически усет даде възможност на акад. Илиев да се утвърди като най-авторитетен и най-популярен ръководител на българската математическа колегия.
България може да се гордее с делото на акад. Илиев, а ние трябва да се гордеем, че той бе един от нас – математиците.

акад. Бл. Сендов

Сега, на прага на неговото столетие, можем да заключим, че акад. Л. Илиев съгради едно внушително дело като учен, като организатор на науката у нас, като общественик и като български патриот. През неговия дълъг житейски път той премина през различни превратности на съдбата, но винаги съумяваше да запази своето достолепие, мъдрост и респектиращо присъствие.
Поклон пред паметта, името и делото на големия българин Любомир Илиев!

акад. П. Попиванов в [18]

 1. Матеев, Алипи. Акад. Любомир Илиев на 60 години, Математика и физика, 1973, с. 57-58.
 2. Сендов, Благовест. Акад.Любомир Илиев на 60 години. //Физ.-мат. сп., 1973, 16, № 2, с. 139-141.
 3. Акад. Л. Илиев на 60 г. //Сп. на БАН, 1 973, кн. 3, с. 54-56.
 4. Сендов, Бл. Академик Любомир Илиев – по случай неговата 70-годишнина. //Физ.-мат. сп., 1983, 25, № 3, с. 169-171.
 5. Боянов, Кирил. Акад. Любомир Илиев.//Щрихи от развитието на изчислителната техника в България (Приложение 4, с. 195-201), 252 с.
 6. Теодореску, Николае. Аадемик Любомир Илиев – инициатор и активен деец на Балканския математически съюз. //Физ.-мат. сп., 1983, 25, № 3, с. 172-174.
 7. Бърнев, П. Академик Любомир Илиев – талантлив научен организатор. //Физ.-мат. сп., 1983, 25, № 3, с. 175-177.
 8. Манолов, Спас. Учен и творец на ценности. // Физ.-мат. сп., 1983, 25, № 3, с. 178-179.
 9. Павлов, Р. Академик Любомир Илиев – по случай неговата 70-годишнина (био-биографичен очерк). // Физ.-мат. сп., 1983, 25, № 3, с. 180-190.
 10. Академик Любомир Георгиев Илиев (на 70 г). //Математика и информатика, 1983, кн. 3, с. 40-42.
 11. Акад.Л.Илиев на 70 г.//Сп. на БАН, 1983, кн. 3, с. 103-104.
 12. Н. Божинов. Академик Любомир Илиев на осемдесет години. Списание на БАН, 1993, кн. 5–6,  с. 105–107.
 13. Акад. Л. Илиев на 85 г.//Сп. на БАН, 1998, кн.5-6, с. 83-84.
 14. Акад. Л. Илиев.//Сп. Математика и информатика, 2000, №4, с. 40.
 15. Сендов, Бл. Академик Любомир Илиев – математик  патриот. Доклади на 32-та Пролетна конференция на Съюза на математиците в България, 2003, с. 7-12.
 16. Попиванов, Петър. Академик Любомир Илиев – изтъкнат български математик, организатор на науката, патриот и общественик. НАУКА, Издание на Съюза на учените в България, т. XIX, кн. 4, 2009, с. 64-66.
 17. Сендов, Бл. 100 години от рoждението на академик Любомир ИлиевДоклади на 42-та Пролетна конференция на Съюза на математиците в България, 2013, с. 15-22. 
 18. Русев, Петър. Академик Любомир Илиев и класическия комплексен анализ, Доклади на 42-та Пролетна конференция на СМБ, 2013, с. 23-29.
 19. Попиванов, Петър. 100 години от рождението на акад. Любомир Илиев. НАУКА, Издание на Съюза на учените в България, т. XXIII, 2013, кн. 2, с. 50-53.
 20. Сендов, Бл. 100 г. от рождението на акад. Л. Илиев. //Сп.на БАН, 2013, кн.3, с.103-107.
 21. Боянов, К. Акад. Любомир Илиев. Щрихи от развитието но изчислителната техника в България. Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, София, 2010, с. 195-201.
 22. Сендов, Бл. Академик Любомир Георгиев Илиев к 60-летию со дня рождения. Мат. структури, выч. мат., мат. моделирование. БАН, София, 1975, 5–16.
 23. Bl. Sendov. The 60-th Anniversary of Professor L. Iliev. Math. structures, comp. math., math modeling. BAS, Sofia, 1975, 17–27.
 24. Bl. Sendov. The 80th Anniversary of Academician Ljubomir Iviev. In: Mathematical Modelling: Methodology, Software Tools and Application (Ed. E. D. Popova), DATECS Publish, Sofia, 1993, XV–XXI.
 25. Bl. Sendov. Acad. Ljubomir Iliev 1913–2000. Serdica. Math. J., 26, No 3 (2000), I–XXVIII.
 26. Сендов, Благовест. Предложение за Димитровска награда на акад. Л. Илиев.

Съставил: Р. Калтинска