ЛЮБОМИР ИЛИЕВ (1913-2000)

ВСТЪПИТЕЛНАТА ЛЕКЦИЯ НА ДОЦ. ЛЮБОМИР ИЛИЕВ

 

Встъпителната лекция на доц. Любомир Илиев

През 1896 г. излиза нов Правилник на Висшето училище в София (преименувано през 1904 г. в Софийски университет), съгласно който за новоназначените доценти се въвежда изнасянето на встъпителна лекция пред всички преподаватели, студенти и външни гости.

В периода 1909-1963 са изнесени общо 14 встъпителни лекции. По идея на академик Борислав Боянов те са издадени в отделна книга:

Физико-математически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Встъпителните лекции на новоназначените доценти по математика 1909-1963. УИ „Св. Климент Охридски”, 2009, 279 с.

Любомир Илиев става доцент през 1947 г. в Катедрата по Висш анализ.  На 17 май 1947 г. прочита всъпителната си лекция Примери от развитието на математическия анализ, които осветляват естеството на математическото творчество (с. 233-255  в книгата цитирана по-горе).

(Съставил: Р. Калтинска)