Николай Николов (1969)


Николай Маринов Николов e роден на 24.VIII.1969 г. в гр. Шумен. Завършва (1987) математическата гимназия Лиляна Димитрова в родния си град и висше образование (1992) във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет.
От 1993 г. е на работа в Института по математика и информатика (ИМИ) при БАН.

Научни интереси

Многомерен комплексен анализ.

Научни степени и звания

Доктор (2000), доктор на математическите науки (2010). Член-кореспондент (2018) на БАН.
Ст. н. с. II ст. (дн. доцент, 2003) и професор (2012) в ИМИ при БАН.
Професор (на ½ щат от 2012) в УниБИТ.

Ръководни длъжности

Ръководител и зам.-ръководител на националия отбор за Международната олимпиада по математика (2004-2013) и Балканската олимпиада по математика (1999-2008).
Зам.-председател (2013-2017) и председател на Управителния съвет на СМБ (от 2017).
Зам.-директор на ИМИ при БАН (от 2021).
Ръководител на секция Анализ, геометрия и топология към ИМИ при БАН (от 2020).

Лекции

УниБИТ: Математически анализ, Линейна алгебра и аналитична геометрия.

Отличия

Академична награда за млади учени Проф. Марин Дринов (2001), Почетен знак (2006) на Президента на Република България, награда Питагор (2014) за утвърден учен в природните науки и математиката.

Съставил: Р. Калтинска