Апостол Обретенов (1930 – 1997)

Апостол Обретенов Апостолов е роден на 25.VI.1930 в гр. София. Почива на 25.V.1997 в гр. София. Завършва Ломската гимназия (1948) и следва математика (1948-1952) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет.
Постъпва на работа в Математическия институт (дн.ИМИ) при БАН през 1960 г. и работи там в секция Математическа статистика до пенсионирането си.

Научни степени и звания

Кандидат на математическите науки (дн. д-р; 1962). Доктор на математическите науки (дмн; 1977).
В Математическия институт (дн.ИМИ) при БАН: научен сътрудник ІІ-ра степен (1962)  и I-ва степен (1964), старши научен сътрудник ІІ-ра степен (дн. доцент; 1967) и  І-ва степен (дн. професор; 1981).

Ръководни длъжности

Ръководител на секция Теория на вероятностите и математическа статистика (1973-1980) на ИМ с ИЦ (дн.ИМИ) при БАН. Ръководител на сектор Вероятности и статистика в ЕЦММ от 1997 г. до пенсионирането си. Председател на Научния съвет на ИМИ (1993-1995).

Основни научни направления

Математическа статистика.

Лекции

Хонорован асистент по математика при Физико-математическия факултет на СУ (1959-1960). Научен сътрудник (1962-1964) в ИЯИЕ-Москва.

Членство в научни организации

Член (1971) на Института по математическа статистика, САЩ.

Отличия

Медал Марин Дринов за 100 годишнината на БАН (1969) и значка за отличие на БАН (1970).

(По информация предоставена от ИМИ при БАН)