ДИМИТЪР ТАБАКОВ (1879-1973)

ВСТЪПИТЕЛНАТА ЛЕКЦИЯ НА ДОЦ. Д. ТАБАКОВ

 

Встъпителната лекция на доц. Димитър Табаков


През 1896 г. излиза нов Правилник на Висшето училище в София (преименувано през 1904 г. в Софийски университет), съгласно който за новоназначените доценти се въвежда изнасянето на встъпителна лекция пред всички преподаватели, студенти и външни гости.

В периода 1909-1963 са изнесени общо 14 встъпителни лекции. По идея на академик Борислав Боянов те са издадени в книгата:  Физико-математически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Встъпителните лекции на новоназначените доценти по математика 1909-1963. УИ „Св. Климент Охридски”, 2009, 279 с.

Димитър Табаков става доцент на 11 март 1920 г. в Катедрата по геометрия. На 5 април 1920 г. прочита встъпителната си лекция на тема  Идеи и методи в геометрията (с. 85-104 в книгата цитирана по-горе).

(Съставил: Р. Калтинска)