ДИМИТЪР ТАБАКОВ (1879-1973)

Другите за Димитър Табаков

Професор Димитър Табаков е пионер в научноизследователската работа по  геометрия у нас. […] 

Лекциите му се отличаваха с богатство на съдържанието, стремеж към пълнота на изложениетο, с прегледност и естетичност в подреждане на текста върху черната дъска, с едновременното използване както на аналитични, така и на синтетични методи.

Ако си послужим със сегашните понятия, то следва да подчертаем, че в лекциите му имаше много елементи на проблемност, които заставяха студента самостоятелно да извършва някои доказателства и да допълва други. […].

Студентите уважаваха и обичаха своя професор и той им отвръщаше с взаимност. Контактите му със студентите не свършваха в аудиториите. С тях беше той и на често организираните екскурзии, с тях се хранеше в столовете на Mensa academica, в техните редици участваше на манифестации, играеше народни хора и т.н.

Проф. Александър Гьонов в [1]

Цитираните по-долу публикации за проф. Димитър Табаков засягат неговата биография, научно-изследователска и преподавателска работа.

  1. Петканчин, Боян. 90-годишнината на професор Димитър Табаков. // Физико-математическо списание, 1970, №13, с. 56-59
  2. Петканчин, Боян. Проф. д-р Димитър Табаков (1879-1973). // Физико-математическо списание  1973, №16, с. 62-64 (Доклад по случай 90-годишния юбилей на проф. Д. Табаков. Текстът е публикуван в сп. Математика и физика, 1970, кн. 2, с. 57–59)
  3. Гьонов, Александър. Димитър Табаков.  // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, с. 59-64
  4. Станилов, Грозьо. Първите сливенски математици Спиридон Ганев и Димитър Табаков. // Математика и математическо образование. Сборник доклади от 38-та Пролетна конференция на СМБ, 2009, с. 7-12
  5. Илиев, Любомир. Университетското образование по математика в България набираше сили. // 100 г. математика в Софийския университет „Климент Охридски” … и математици на този свят.  – София : Съюз на математиците в България, 1990, с. 9-10
  6. Ганчев, Иван. Димитър Табаков. // 120 години Факултет по математика и информатика при СУ Св. Климент Охридски. Математиката в България от абака до компютъра. –София : УИ СвКлимент Охридски, с. 23
  7. Геометри. // За математиката и математиците. – София : Наука и изкуство, 1972, с. 532-534
  8. Манолов, Спас. Професионализмът на второто поколение български математици. Наука, 1(1993), с. 15-16
  9. Матеев, Алипи, Байнов, Друми. Проф. Димитър Табаков. Списание .Математика”, 12 (1973), 3, с. 26-27
  10. Ал. Николов. Заслужено признание. Математика и физика, 70, с. 57-59

(Съставил: Р. Калтинска)