ГЕОРГИ БРАДИСТИЛОВ (1904-1977)

ДРУГИТЕ ЗА ГЕОРГИ БРАДИСТИЛОВ

 

Без да прибягвам до допълнителни наукометрични данни, ще кажа само, че неговите заслуги за поставянето на висшето образование по математика и най-вече по приложна математика на здрави основи са неоценими. Неговите многобройни учебници и ръководства по висша математика възпитаха няколко поколения български инженери в духа на прагматична строгост, сериозна логическа мотивировка и разнообразни инженерно-физични приложения. […]

Неговото присъствие в нашия научен живот продължава. Той се откроява с житейското си дело и с внушаващия уважение пример на един достоен българин.

Акад. П. Попиванов в [2]

Като човек и гражданин Георги Брадистилов притежаваше качества, които могат да служат за пример. В него имаше природно чувство за справедливост. За дейността му като екзаминатор съществуват много анекдоти. Истината е обаче, че, без да намалява взискателността си, в последна сметка той постъпваше по човешки.

Проф. Спас Манолов в [1]

Цитираните по-долу публикации за проф. Георги Брадистилов засягат неговата биография, забележителното му научното творчество и преподавателски талант.

  1. Манолов, Спас. Чл.-кор. Георги Брадистилов (1904-1977). // Физико-математическо списание, 20, 1977, с. 343-345.
  2. Попиванов, П. 100 години от рождението на чл. кор. проф. дмн. Георги Брадистилов (1904-1977). Математика и математическо образование, 33 (2004), с. 7-8.
  3. Бояджиев, Г. Н.,  Чешанков, Б. Ив. Научното дело на Георги Брадистилов. Математика и математическо образование, 33 (2004), с. 9-21.
  4. Върбанова, Елена. Математикът, учителят и човекът чл.-кор. проф. дмфн Георги Брадистилов. Математика и математическо образование, 44 (2015), с. 35-21.

(Съставил: Р. Калтинска)