Емил Хорозов (1949)

Емил Иванов Хорозов е роден на 27.09.1949 г. в София. Завършва математика в Математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет (1973) и редовнва аспирантура в Московския държавен университет (1975-1978). Специализира нелинейни уравнения и Риманови повърхнини в Лувен-ла-Ньов, Белгия (1985).

Научни степени и звания

Доктор на математическите науки (дмн, 1990).
Асистент, старши асистент (1979), доцент (1985) в Софийския университет.
Професор (1994) в Математическия институт (дн. ИМИ) на Българската академия на науките.
Член-кореспондент (2004).

Ръководни длъжности

Ръководител на Катедрата по диференциални уравнения на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет. Декан на същия факултет (1995-1999). Директор на фонд Научни изследвания към Министерството на образованието и науката (2010-2011).

Основни научни направления

Обикновени диференциални уравнения, Механика, Риманови повърхнини.

Гранични цикли, Теория на бифуркациите, 16-та проблема на Хилберт; Хамилтонови системи, Интегрируеми системи, Безкрайномерни алгебри на Ли.

Лекции

В Софийския университет: Локална теория на бифуркациите (1979), Обикновени диференциални уравнения, II ч. (1979-1980), Динамични системи (1983), Хамилтонови системи (1983), Диференциални уравнения (1984-1985).

Членство в научни организации

Член на Националната експертна комисия по математика при Министерството на образованието и науката (2004). Член на Математическата комисия при Висшата атестационна комисия (ВАК).

Сътрудничество

Член на редколегията на Serdica Mathematical Journal и на Годишник на Софийския университет, участвал в написването на Физико-математическата енциклопедия на БАН.

Отличия

Награда Акад. Никола Обрешков за математически науки (1990) от Съюза на учените и Българската академия на науките.

Библиография

  1. Алманах на СУ Климент Охридски (1939–1988). Том ІII, П-Я. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1988, с. 993-994
  2. Високи награди. Награда за математически науки Акад. Никола Обрешков за 1990 г. // Списание на БАН, 37 (CIV), 1991, № 1, с. 84
  3. Новоизбрани член-кореспонденти на БАН. // Списание на БАН, 50 (CXVII), 2004, с. 79-80

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)