Евгения Сендова (1944)

Страницата е в процес на разработка.

Евгения Йовкова Сендова е родена на 17 октомври 1944 в гр. Пловдив. Завършва гимназия (1962) в София и специалност математика (1967) във Факултет по математика и механика (дн. Факултет по математика и информатика – ФМИ) на Софийския университет.

Научни степени и звания

В сектор Математическо моделиране на Математически инситут с Изчислителен център (дн. Институт по математика и информатика –  ИМИ) при БАН: научен сътрудник ІІІ ст. (1972), ІІ ст. (1980), І ст. (1987).
През 2001 г. защитава докторска дисертация на тема Компютърни микросветове и модели за интегриране на учебния и творческия процес. През 2002 г. е избрана за старши научен сътрудник ІІ ст. (дн. доцент). Къде – в ИМИ, какво е ОНС ?

Ръководни длъжности

Ръководител (2009-2012) на секция Образование по математика и информатика. В ИМИ?

Основни научни направления

Работи в областта на обучението по математика и информатика.

Лекции

Членство в научни организации

Член на Сююза на математиците в България (СМБ).
Член на Американското математическо дружество (AMS).

Сътрудничество 

Отличия