Геро Геров (1933)

Геро Геров е роден на 12 февруари 1933 г. в гр. Айтос. Завършва средно образование в гр. В. Търново (1950) и специалност математика – производствен профил (1956) в Природо-математически факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет. Същата година постъпва на работа по разпределение като учител по математика в с. Райково, сега квартал на гр. Смолян.

Научни степени и звания

Редовен аспирант в Московския държавен университет В. М. Ломоносов (1963-1967). Доцент (1973) към Центъра за приложна математика (ЦПМ) във ВМЕИ Ленин (дн. Технически университет), София.

Ръководни длъжности

Ръководител на катедра Математика във ВМЕИ Ленин (дн. Технически университет), София и научен секретар на Центъра по приложна математика (ЦПМ). Зам. -директор по учебната дейност при Института по приложна математика и информатика (ИПМИ, 1987-1993).
Ръководител на групата преподаватели по математика при факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт при Техническия университет, София (1990-1994).

Основни научни направления

Диференциални уравнения и Изследване на операциите. Автор или съавтор на над 10 учебника по математика за средното образование, на учебници по някои от математическите курсове в Техническия университет – София и на учебник Приложна математика за икономисти, който се използва и досега.

Лекции

Във ВМЕИ Ленин (дн. Технически университет), София: лекции по всички части от математическия курс в инженерните факултети. В Центъра за приложна математика (ЦПБ, блок Б) – курсове по Изследване на операциите и Числени методи. Спецкурсове: Математически методи в Автоматизация на дискретното производство, Основи на програмирането и математически методи.
В Пловдивския университет Паисий Хилендарски: Автоматични сметачни машини, Числени методи I и II част (1971-1978).
Във ВМЕИ, Габрово: основен курс по математика за задочници (1975-1976), спецкурсове по Планиране на експеримента и Теория на вероятностите и математическа статистика, курс по Програмиране за преподаватели.

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ) и Главен секретар в първото му Централно ръководство (избрано 1972).

Съставил: Р. Калтинска

Библиография

Гроздев, Сава. 80 години от рoждението на доцент Геро Геров. // Математика и математическо образование, Доклади на 42-та пролетна конференция на СМБ, София, 2013, с. 37-41.