ПЕРИОДИЧНИ СБОРНИЦИ – НАСТОЯЩИ

Забележка. Периодичните сборници са подредени азбучно, като първо са сборниците със заглавия на кирилица, а след тях – на латиница. Препратките (Вж), където има такива, водят към най-старото заглавие на сборника със съответното библиографско описание.

Годишник на Варненския държавен университет Кирил Славянобългарски. Технически, строителен и машинен факултет Вж Годишник на Висшето търговско училище – Варна

Годишник на Висшето техническо училище – София / Основател и първи гл. ред. проф. Саздо Иванов.  – София : ДИ Техника, 1(1950)–
Продължава под заглавия: Годишник на Машинно-електротехническия институт – София (1954–1966); Годишник на Висшия машинно-електротехнически институт – София (1967–1989); слято с Известия на ВМЕИ (1990–1994); Годишник на Техническия университет – София=Proceedings of Technical Univercity of Sofia, (1995)–
ISSN 1311-0829

Годишник на Висшето търговско училище – Варна / Висше търговско училище. – Варна : Печатница Просвещение, (1927)–
Продължава под заглавия: Годишник на Висшето училище за стопански и социални науки – Варна (1945); Годишник на Варненския държавен университет Кирил Славянобългарски. Технически, строителен и машинен факултет (1946–1952); Годишник на Държавния университет – Варна (1953–1954); Трудове на Висшия институт за народно стопанство – Варна (1955); Трудове на Висшия институт за народно стопанство Димитър Благоев – Варна (1956–1990); Годишник на икономическия университет – Варна=Annual book – Varna University of economics, (1991)–
ISSN 0861-6752

Годишник на Висшето училище за стопански и социални науки – Варна Вж Годишник на Висшето търговско училище – Варна

Годишник на Висшия инженерно-строителен институт – София Вж Годишник на Държавната политехника

Годишник на Висшия институт по архитектура и строителство – София Вж Годишник на Държавната политехника

Годишник на Висшия машинно-електротехнически институт – Варна, Т. VII (1971)

Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София. Математика. Механика

Годишник на Висшия машинно-електротехнически институт – Варна / Ред. Никола Кърклисийски. – Варна : Техника, 1(1965)–
Продължава под заглавие: Годишник на Техническия университет – Варна, (1995)–
ISSN 0205-325X=Годишник на Висшия машинно-електротехнически институт – Варна; ISSN 1311-896X=Годишник на Техническия университет – Варна

Годишник на Висшия машинно-електротехнически институт – София Вж Годишник на Висшето техническо училище – София

Годишник на Държавната политехника / Държавна политехника. – София : Държавна политехника, 1(1946)–
Първият издаден том обхваща доклади и съобщения за периода 1942–1945 г. Продължава под заглавия: Годишник на инженерно-строителния институт – София (1954–1965); Годишник на Висшия инженерно-строителен институт (1966–1977); Годишник на Висшия институт по архитектура и строителство – София (1978–1995); Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия (1996)–
ISSN 1310814Х

Годишник на Държавния университет – Варна Вж Годишник на Висшето търговско училище – Варна

Годишник на Държавното Висше училище за финансови и административни науки Вж Годишник на Свободния университет в София

Годишник на инженерно-строителния институт – Сфия Вж Годишник на Държавната политехника

Годишник на икономическия университет – Варна=Annual book – Varna University of economics Вж Годишник на Висшето търговско училище – Варна

Годишник на Машинно-електротехническия институт – София Вж Годишник на Висшето техническо училище – София

Годишник на секция Информатика. Съюз на учените в България / Ред. Красимир Атанасов. – София : Съюз на учените в България, (2008)–
ISSN 1313-6852

Годишник на Свободния университет в София. Балкански близкоизточен институт / Свободен университет, София. – София : Свободен университет, (1922)–
Продължава под заглавия: Годишник на Държавното Висше училище за финансови и административни науки (1941–1947); Годишник на Софийския университет. Факултет за стопански и социални науки (1948–1951); Трудове на Висшия институт ­– София (1952–1954); Трудове на Висшия икономически институт Карл Маркс (1955–1982); Научни трудове на Висшия икономически институт Карл Маркс (1983–1991); Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, (1992)–
ISSN 0204-6334=Научни трудове на Висшия икономически институт Карл Маркс ; ISSN 0861-9344= Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство

Годишник на Софийския университет=Annuaire de L’Université de Sophia / Софийски университет. – София : Придворна печатница Братя Прошекови, (1904/1905)–
От 1909 се разделя на книги по факултети: Годишник на Софийския университет. Кн. II. Физико-математически факултет

Годишник на Софийския университет. Факултет за стопански и социални науки Вж Годишник на Свободния университет в София

Годишник на Техническия университет – Варна Вж Годишник на машинно-електротехнически институт – Варна

Годишник на Техническия университет – София=Proceedings of Technical Univercity of Sofia Вж Годишник на Висшето техническо училище – София

Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София Вж Годишник на Държавната политехника

Годишник на Факултета по математика и информатика. Шуменски университет Епископ Константин Преславски / Ред. Славка Славова. – Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, (1976)–
ISSN 1314-619X

Годишник на ФМИ. (Следдипломна квалификация). ШУ “Епископ Константин Преславски”

Проблеми на техническата кибернетика и роботиката

Годишник на Факултета по математика и информатика. Следдипломна квалификация. Шуменски университет Епископ Константин Преславски / Шуменски университет. – Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, (1992)–
ISSN 1310-8018

Известия на ВМЕИ Вж Годишник на Висшето техническо училище – София

Известия на Института по техническа кибернетика/ Българска академия на науките. – София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 1(1964)–
От 1975 под заглавие Проблеми на техническата кибернетика
От 1981 под заглавие Проблеми на техническата кибернетика и роботиката

Известия на Съюза на учените  – Русе : Сeрия 5. Математика, информатика и физика / Гл. ред. проф. д-р Иван Парашкевов. – Русе : Съюз на учените – Русе, (2001)–
Продължава под заглавие: Proceedings of the Union of Scientists – Rouse, (2010)–
ISSN 1311-9184

Известия на Техническия университет – Пловдив. Фундаментални науки и приложения=Journal of the Technical university at Plovdiv. Fundamental Sciences and Applications  / Ред. Пейо Стоилов. – Пловдив : Технически университет, (1995)–

Математика и математическо образование : Доклади от Пролетните конференции на Съюза на математиците в България / Ред. Благовест Сендов, Димитър Вачов. – София : СМБ, (1972)–
Започва отпечатването си от том втори. Първият том (за 1972 г.) е издаден през 1987 г.
ISSN 1313-3330

Моделиране и управление на информационните процеси : Сборник / Колеж по телекомуникации и пощи, Институт по информационни технологии – БАН, Институт по математика и информатика – БАН. – София : КТП, (2009)–
ISSN 1314-2771

Научни трудове. Висш институт по машиностроене, механизация и електрификация на селското стопанство – Русе Вж Научни трудове : Висш институт по механизация и електрификация на селското стопанствоРусе

Научни трудове : Висш институт по механизация и електрификация на селското стопанствоРусе / Висш институт по механизация и електрификация на селското стопанство. – Русе : ВИМЕСС, (1958)–
Продължава под заглавия: Научни трудове. Висш селскостопански институт – Русе (1965–1966); Научни трудове. Висш институт по машиностроене, механизация и електрификация на селското стопанство – Русе (1967–1980); Научни трудове. Висше техническо училище Ангел Кънчев, Русе (1981–1994); Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев=Proceedings. University of Rousse Angel Kanchev, (1995)–
ISSN 1311-3321

Научни трудове. Висш селскостопански институт – Русе Вж Научни трудове : Висш институт по механизация и електрификация на селското стопанствоРусе

Научни трудове. Висше техническо училище Ангел Кънчев Вж Научни трудове : Висш институт по механизация и електрификация на селското стопанствоРусе

Научни трудове на Висшия икономически институт Карл Маркс Вж Годишник на Свободния университет в София

Научни трудове – Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Кн. Математика=Scientific works – Plovdiv University Paissii Hilendarski / Пловдивски университет Паисий Хилендарски. – Пловдив : ПУ Паисий Хилендарски, 1(1963)–
ISSN 0204-5249

Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев=Proceedings. University of Rousse Angel Kanchev Вж Научни трудове : Висш институт по механизация и електрификация на селското стопанствоРусе

Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство Вж Годишник на Свободния университет в София

Образованието в информационното общество : [Доклади от конференции]. – Пловдив : Асоциация Развитие на информационните общества, (2006)–
ISSN 1314-0752

Плиска. Български математически студии / Ред. Любомир Илиев. – София : Институт по математика – БАН, (1977)–
ISSN 0204-9805

Проблеми на техническата кибернетика Вж Известия на Института по техническа кибернетика

Проблеми на техническата кибернетика и роботиката Вж Известия на Института по техническа кибернетика

Трудове на Висшия икономически институт Карл Маркс Вж Годишник на Свободния университет в София

Трудове на Висшия институт за народно стопанство – Варна Вж Годишник на Висшето търговско училище – Варна

Трудове на Висшия институт за народно стопанство Димитър Благоев – Варна Вж Годишник на Висшето търговско училище – Варна

Трудове на Висшия институт ­– София Вж Годишник на Свободния университет в София

BGSIAM (Bulgaria Society for Industrial and Applied Mathematics) / Bulgarian Section of SIAM, Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences. – Sofia : Institute of Mathematics and Informatics, BAS, (2010)–
ISSN-L 1313-3357

Complex Control System / Bulgarian Academy of Sciences. Institute of Robotics. – Sofia : Institute of Robotics, BAS, (1994)–
ISSN 1310-8255
В предишни години (1984–1993) под заглавие Комплексни системи за управление : Годишник вж преустановени сборници

Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage / Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences. – Sofia : IMI-BAS, 2011-

Proceedings of the Union of Scientists – Rouse Вж Известия на Съюза на учените  – Русе : Сeр. 5. Математика, информатика и физика

Proceedings. University of Rousse Angel Kanchev Вж Научни трудове : Висш институт по механизация и електрификация на селското стопанствоРусе

Scientific works – Plovdiv University Paissii Hilendarski Вж Научни трудове – Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Кн. Математика

(Съставил: В. Григорова)

Източници:
1. де визу
2. Електронен каталог COBIB.BG. // Национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=2234301883697299 (12.10. 2018)
3. Своден каталог НАБИС. // Фондация Национална академична библиотечно-информационна система http://unicat.nalis.bg/?lng=bg (12.10.2018)
4. Public Library Varna – Online Catalog. http://catalog.libvar.bg/ (23.10.2016)