ПЕРИОДИКА

НАСТОЯЩИ СПИСАНИЯ

Забележка. Списанията са подредени азбучно, като на първо място са списанията със заглавия на кирилица, а след тях – на латиница. Библиографските данни съответстват на първия издаден брой.

Автоматизирани системи за управление / Корпорация програмни продукти и системи към Министерство на машиностроенето. – София : Министерство на машиностроенето, (1971)–
Преди 1971 г. е издавано като бюлетин: ОСУ. Организация и системи на управление (1968–1970). От 1985 г. продължава под заглавие вж Автоматика, изчислителна техника и автоматизирани системи. От 1991 вж Автоматика и информатика 

Автоматика и изчислителна техника / Държавен комитет за наука и технически прогрес. – София : ДКТП, (1967)–
От 1985 г. продължава под заглавие вж Автоматика, изчислителна техника и автоматизирани системи. От 1991 вж Автоматика и информатика 

Автоматика, изчислителна техника и автоматизирани системи : Месечно научно-техническо списание / Държавен комитет за наука и технически прогрес. – София : ДКТП, (1985)–
Обединява Системи и управление (1973-1984) вж вестници; Автоматизация на производството и управлението (1971-1984) вж бюлетини; Автоматиирани системи за управление (1971-1984) и Автоматика и изчислителна техника (1967-1984). От 1991 вж Автоматика и информатика 
ISSN 0861-7562

Автоматика и информатика / САИ, 1991-
Преди 1991 вж Автоматика, изчислителна техника и автоматизирани системи

Автоматика и изчислителна техника – Год. XVIII, 6 (1983)

Автоматика и информатика – Год. XLII, 2 (2008)

Доклади на БАН. Comptes Rendus – Т. 62, 1 (2009)


Доклади на БАН=Доклады БАН=Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences / Ред. Г. Наджаков. – София : БАН, (1948)–
ISSN 1310-1331-print; ISSN 2367-5535- online

Електротехника и електроника / Ред. при основаването проф. Стоян Табаков. – София : Съюз по електроника, електротехника и съобщения, (1966)–
ISSN 0861-4717

Компютърни науки и технологии=Computer Science and Technologies / Технически университет – Варна. – Варна : ТУ, (2002)–

Електротехника и електроника – 9-10 (2009)

Математика + Год.XXII, 4 (2014)

Математика – Год. XVI, 6 (2017)

Математика / Гл. ред. проф. Алипи Матеев. – София : МПК, ЦК на ДКМС, (1962)–
ISSN 0204-6881 към сайта

Математика и информатика Вж Обучението по математика

Математика, компютърни науки и образование=Mathematics, Computer Science and Education / Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий . – Велико Търново : Унив. издателство Св. Св. Кирил и Методий, (2018)–
ISSN: 2603-4735 (Online)
ISSN: 2603-4670 (Print)

Математика плюс : Списание за математика и информатика : [За средния курс на обучение]  / Гл. ред. Сава Гроздев, Олег Мушкаров. – София : ИМИ, БАН, (1993)–
Тримесечно. Към всяка книжка излиза притурка със задачи от различни математически форуми
ISSN 0861-8321 виж и тук

Математика и информатика – Год. L, 3 (2011)

Математика и информатика. Научно списание, 2018

Математика, компютърни науки и образование – 2018

Обучението по математика / Ред. Н. Мартинов. – София : МНП, ЦК – Съюз на българските учители, (1976)–
Отделя се от списание Математика и физика (1958–1975) [вж преустановени списания ]. Продължава под заглавия: Обучението по математика (1976–1986); Обучението по математика и информатика (1988–1993); Математика и информатика, (1994)–
ISSN 1310-2230; ISSN 1314–8532 (Online) От 2012 онлайн версия вж тук

Обучението по математика и информатика Вж Обучението по математика

Сердика. Българско математическо списание=Serdica. Bulgaricae mathematicae publicationes / Основател и гл. ред. акад. Любомир Илиев. – София : БАН–ИМИ, (1975)–
От 1995 г. под заглавие: Serdica Mathematical journal
Помества статии на рус., нем. и  англ. ез., от 1994 само на англ. ез.
ISSN 1310-6600

Списание на Българската академия на науките. – София : Държ. печ., (1911)–
Предишно заглавие: Периодическо списание на БКД (1870 г.)–
Други заглавия: Списание на Българската академия на науките. Клон природо-математичен (1912-1940);
Списание на Българската академия на науките и изкуствата. Клон природо-математичен (1941-1945)

Статистика  : Тримесечно сп. на Главна дирекция на статистиката. – София : [б. и.], 1929-

Техносфера / Отг. ред. В. Сгурев. – София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, (2004)–
ISSN 1313-3861

Applied Mathematical Science / Ed. Andrea Colantoni. – Ruse : Hikari Ltd., (2007)–
ISSN 1312-885X- print; ISSN 1314-7552-online

Bio Automation / Centre of Biomedical Engineering, Bulgarian Academy of Sciences. – Sofa : BAS, (2004)–
New title: International Journal : Bioautomation, (2010)–
ISSN 1312-451X=Bio Automation; ISSN 1314-2321=International Journal & Bioautomation

Biomath / Ed. Roumen Angelov. – Sofia : Biomath Forum, (2012)–
ISSN 1314-684X

Biomath Communications / Ed. Svetoslav Marinov Markov. – Sofia : Biomath Forum, (2014)–
ISSN 2367-5241

Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences Vj Доклади на БАН

Computer Vj Компютър за вас

Cybernetics and Information Technologies / Еd. Danail Dochev ; BAS, Institute of Information and Communication Technologies. – Sofia : Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, (2001)–
ISSN 1311-9702-print; ISSN 1314-4081-online
В предишни години е издавано като периодичен сборник (вж преустановени периодични сборници) под заглавия: Проблеми на техническата кибернетика (1975-1980); Проблеми на техническата кибернетика и роботика (1981-1992).

Cybernetics and Information Technologies

Fractional Calculus&Applied Analysis

Information&Security. An International Journal

Fractional Calculus&Applied Analysis : An International journal for Theory and Applications / Ed. Virginia Kiryakova. – Sofia : BAS, (1998)–
ISSN 1311-0454-print; ISSN 1314-2224-online

Information, Communication and Control Systems and Technologies  /  Ed. Mirolyub Mladenov. – Ruse : Academic Publishing Center of University of Ruse A. Kanchev, (2012)–
ISSN 1314-7455

Information&Security : An International Journal. – [s.l.] : ProCon, (1998)–
ISSN 0861-5160

InformationTechnologics&Control / Institute of Information and Communication Technologies of Bulgarian Academy of Sciences. – Sofia : BAS, (2004)–
ISSN 1312-2622

Information Technologies and Control

IJAM. International Journal of Applied Mathematics

International Journal on Information Theory Applications

International Electronic Journal of Pure and Applied Mathematics / Ed. Svetoslav I.Nenov. – Sofia : Academic Publications, (2010)–
ISSN 1314-0744

International Journal of Algebra . – Ruse : Hikari Ltd., (2007)–
ISSN 1314-7595

International Journal of Applied Mathematics / Ed. Virginia Kiryakova . – Sofia : Academic Publications, (1999) –
ISSN 1311-1728-print; ISSN 1314-8060-online

International Journal : Bioautomation Vj Bio Automation

International Journal of Communications / International Association of Research and Science. – Sofia : IARAS, (2016)–
ISSN 2367-8887

International Journal of Contemporary Mathematical Sciences. – Sofia : Hikari Ltd., (2006)–
ISSN 1312-7586 (Print)

International Journal of Differential Equations and Applications / Academic publications. – Sofia : Academic publications Ltd., (2000)–
ISSN 1314-6084

International Journal Information Content&Processing / Ed. Krassimir Markov. – Sofia : ITHEA, (2016)–
ISSN 2367-5128-print; ISSN 2367-5152-online

International Journal Information Models and Analyses / Ed. Krassimir Markov. – Sofia : ITHEA, (2012)–
ISSN 1314-6461-print; ISSN 1314-6432-online

International Journal on Information Technologies&Knowledge / Ed. Krassimir Markov. – Sofia : ITHEA, (2007)–
ISSN 1313-0455-print; ISSN 1313-048X-online;  ISSN 1313-0501 (CD/DVD)

International Journal on Information Theory Applications / Ed. Krassimir Markov. –Sofia : Institute of Information Theories and Applications, BAS, (1993)–
ISSN 1310-0513-print; ISSN 1313-0463-online

International Journal of Mathematical Analysis. – Ruse : Hikari Ltd., (2007)–
ISSN 1314-7579

International Journal of Mathematical and Computational Methods / International Association of Research and Science. – Sofia : IARAS, (2016)–
ISSN 2367-895X

International Journal of Pure&Applied Mathematics / Ed. Drumi Bajnov (founder). – Sofia : Academic Publications, (2002)–
ISSN 1314-3395

International Journal of Theoretical and Applied Mechanics / International Association of Research and Science. – Sofia : IARAS, (2016)–
ISSN 2367-8992

International Mathematical Forum – Ruse : Hikari Ltd., (2006)–
ISSN 1312-5594-print; ISSN 134-7536-online

Journal of Financial and Actuarial Mathematics and Management / Ed.-in-Chief: Pavel Stoynov. – Sofia : Perun-sprint Ltd., (2013)–
ISSN 2367-5810; ISSN-L 2367-5810

Journal of Geometri&Symmetry in Physics / Ed. Ivailo M. Mladenov. –Sofia : BAS, Institut of Biophysics, (2004)–
ISSN 1312-5192-print; ISSN 1314-5673-online

Lecture Notes and Computer Science and Technologies / Institute of Information and Cpmmunication Technologies, Bulgarian Academy of Science. – Sofia : IICT, BAS, 2015–
ISSN-L 2367-8666

Mathematica Balkanica : New Series / Union des Mathématiciens Balkaniques; First Ed.-in-Chief Blagovest Sendov. – Sofia : Bulgarian Academy of Science – National Committee for Mathematics, (1987)–
ISSN 0205-3217-print вж онлайн

Mathematical and Software Engineering / Ed.-in-Chief Borislav Stoyanov, Konstantin Preslavski. – Shumen : Varepsilon Ltd., (2015)–
ISSN 2367-7449; ISSN-L 2367-7449

Network World / Ред. при основаването Владимир Владков. – Sofia : ICI Медиа груп, (1993)–

Nonlinear Analysis and Differential Equations. – Ruse : Hikari Ltd, (2013)–
ISSN 2367-4814-print; ISSN-L 1314-7587

Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets / Ed. Krassimir Atanassov. – Sofia : Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, (1995)–
ISSN 2367-8283-online; ISSN-L 1310-4926

Notes on Number Theory and Discrete Mathematics . – Sofia : Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, (1995)–
ISSN-L 1310-5132; ISSN 2367-8275-print

PC World Bulgaria / Ред. Арсен Арсенов. – Sofia : ICT MediaEOOD, (1992)–
От 2015 онлайн
ISSN 1311-3127

Preprint. Institute of Mathematics and Informatics – BAS. – Sofia : IMI-BAS, (1993)–
От 2012 г. под заглавие Scientific Reports. Institute of Mathematics and Informatics – BAS
ISSN 1314-541X
виж и тук

Pure Mathematical Science. – Ruse : Hikari Ltd., (2012)–
ISSN-L 1314-751X; ISSN 1314-7560-online

Serdica Mathematical journal сайт

Serdica Journal of Computing сайт

Preprints. Научни известия. ИМИ-БАН/Scientific Reports. IMI-BAS

Scientific Reports. Institute of Mathematics and Informatics – BAS Vj Preprint. Institute of Mathematics and Informatics – BAS
виж и тук

Serdica Journal on Computing / Ed. Stefan Dodunekov (founder), Peter Stanchev. – Sofia : Institute of Mathematics and Iformatics, Bulgarian Academy of Science, (2007)–
ISSN 1314-7897-online; ISSN-L 1312-6555

Serdica Mathematical journal Vj Сердика. Българско математическо списание

Източници:
1. де визу
2. Електронен каталог COBIB.BG. // Национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=2234301883697299 (12.10. 2018)
3. Своден каталог НАБИС. // Фондация Национална академична библиотечно-информационна система http://unicat.nalis.bg/?lng=bg (12.10.2018)
4. Directoty of Open Access Scholarly Resources. ROAD. http://road.issn.org/en (23.10.2016)

(Съставил: В. Григорова)