Вестници

Вестниците, свързани с математиката, най-често са училищни издания или издания на школи и кръжоци и имат кратък живот. Предназначени са както за ученици, така и за преподаватели. В тях се отразяват ученически изяви, поместват се задачи с конкурсен характер, служат и за разнообразяване на учебния материал. Първият математически вестник у нас е отпечатан през 1908 г. в с. Ботево (Ямболско)  – в. “Математика”. Списван е от видния български учител и автор на редица учебници по математика Атанас Радев.

В областта на информатиката за отбелязване е в. “Системи и управление”, който по-късно прераства в списание, днес под заглавие Автоматика и информатика. С навлизането на компютрите и новите компютърни технологии във всички житейски сфери от началото на 90-те години на 20-ти век все по-често се появяват вестници, които предоставят информация в тези области. Те имат практическа насоченост, често са ориентирани към рекламата и пазара. Обхващат широк кръг читатели, тъй като съдържанието им е от полза както за ИТ специалистите, така и за всеки обикновен потребител на компютърни устройства. В последните години малкото останали подобни издания са онлайн.

ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК

Математика / Ред. Атанас Радев. – с. Ботево, Ямболско : Печатница Светлина, Год. 1 (1908).
Излизат общо 7 броя.

Младежки Физико-математически вестник за самообразование : Младежки вестник за самообразование по физика и математика с поучителен, интересен и забавен материал в помощ на учителя и ученика / Ред. Хр. Медаров, Георги Николов, Ас. Юрданов. – София : П-ца Б. А. Кожухаров, 1932–1935.
Продължава с ново заглавие:  Физикоматематичен вестник за самообразование / Ред. Георги Николов. – София : П-ца Ал. Стоичков, Год. 1 (1935)
В периода Год. 2(1935/6)–(1943) излиза като списание Развитие  (вж Списания – преустановени)

Математическа мисъл / Кръжок по математика при IV СПУ – Перник. – Перник : IV СПУ, Год. 1(1966).

Математика / Редакционна колегия при у-ще Хр. Смирненски – Толбухин. – Толбухин, Год. 1(1970).

Системи и управление / Висш икономически институт К. Маркс. – София : ВИИ К. Маркс, Год. 1(1973)–Год. 12(1984).
След 1984 г. продължава като списание (вж Списания –  настоящи) Автоматика, изчислителна техника и автоматизирани системи, днес Автоматика и информатика

Математическа поща : Вестник за средния курс на обучение / Ред. Любомир Любенов. –  Стара Загора : Литера принт, Год. 1(1991)–Год. 13(2004).
От 2017 г. вж Mathematical Mail : Mathematics Without Borders

Computerworld. –  Sofia : ICT Media, Год. 1(1991)–
Oт (2004)– oнлайн

Еврика : Математически вестник на гимназиста и кандидат-студента. – София : СД КМК, Год. 1(1992)–

Математика Х+Y : Вестник за усъвършенстване и разширяване на математическите знания. – Асеновград : [б. и.], Год. 1(1992)–Год. 4(1994).

Варианти във висшата математика / СД Братя Лазарови. – София : СД Братя Лазарови, Год. 1(1993)–
ISSN 0861-9980

Супер Рик : Седмичник за ученика от 5 до 8 клас : Български език, литература, математика, професионално ориентиране / Фирма ЕООД – ИК Супер Рик. – София : Фирма ЕООД – ИК Супер Рик, Год. 1(1993)–27(2001).
ISSN 1310-246X

Варианти. Математика от VI до VII / Ред. Лъчезар Лазаров; ИК Братя Лазарови. – София : ИК Братя Лазарови, (1994)–
ISSN 0861-9085

Методика по математика : За обучението в осми клас и конкурсни изпити след осми клас. – София : КФ Братя Лазарови, Год. 1(1994)–

Библиотека гимназист. Математика / Ред. Борислав Й. Лазаров ; Образователна фирма РИК-1-С. – София : РИК-1-С, Год. 1(1995)–
За кандидастудентите и зрелостниците. Съдържанието е съобразено с програмите на МОН.
ISSN 954-8648-08-6

Библиотека Рики. Математика / Образователна фирма РИК-1-С. – София : РИК-1-С, Год. 1(1995)–
За кандидатстващите седмокласници с изпит по математика
ISSN 954-8648-02-6

Info week : Месечник за бизнес и технологии. – Sofia, (2001)–
От 2010 онлайн

(Съставил: В. Григорова)