Таня Михайлова (1944-2001)


Таня Михайлова Петрова е родена на 7.02.1944 г. в гр. Пирот, Югославия. Умира през 2001 г. в  гр. София. Завършва (1966) специалност Математика във Факултета по математика (дн. ФМИ) на Софийския университет и редовна аспирантура (1971) във Факултета по математика и механика на Московския държавен университет.

Месторабота

Институт по математика при БАН, (дн.ИМИ), сектор Изследване на операциите (1966– 1968, 1971–1975).
Институт за държавно и стопанско управление, катедра Стратегическо управление и приложен системен анализ (1975-1992).
TC БАНК, Регионален клон София: системен програмист (1993-1994), главен експерт системно осигуряване (1994-1997).
Балкан интертурс ООД София: началник отдел ИОТР (1997-1999).

Ръководни длъжности

Институт за държавно и стопанско управление: заместник декан (1981-1984 ), секретар на катедра Стратегическо управление и приложен системен анализ (1984-1992).

Научни степени и звания

Кандидат на физико-математическите науки (дн. доктор, 1971).
Старши научен сътрудник II степен (дн. доцент, 1988).

Основни научни направления

Приложение на математически методи в управлението, Изследване на операциите, Приложение на компютрите за обосновка на управленски решения, Приложение на делови игри за обучение на възрастни, Устройство и дейност на борси – стокови, фондови, валутни.

Лекции

В Нов Български Университет: Количествени методи в управлението, Вземане на решения в условия на неопределеност, ЕИМ в процеса на обосновка и вземане на решения, Изследване на операциите, Линейна Алгебр, Аналитичиа геометрия.

Сътрудничество

Експерт на Софийската стокова борса (1991– 1992).

Членство в научни организации

Съюз на математиците в България (СМБ).

Отличия

Орден Кирил и Методи за научна, приложна и преподавателска дейност (1988).
Медали: 1300 години България, 100 години от освобождението от османско робство, 100 години от рождението на Г. Димитров.

Източници

1. Михайлова, Таня. Библиография на трудовете. Автобиография.

2. Данни предоставени и от съпруга й Петър Петров

Съставил: Р. Калтинска