Дейности на СМБ

Подробни материали за създаването и дейността на СМБ до 1984 г. се намират в книгата на Петко Иванов и Александър Николов [1], с. 164-230. Дейностите на СМБ като професионална организация са подробно описани от акад. Стефан Додунеков в [7] по повод 110 г. СМБ. Той ги обобщава така:

В духа на традициите и новите изисквания на общественото развитие СМБ активно работи за реализация на целите, залегнали в неговия устав. Дейности­те, свързани с популяризиране на най-новите научни постижения в областта на математиката и информатиката, с образованието и извънкласната работа по ма­тематика и информатика, със защита на професионалния статут и интересите на учители, преподаватели и научни работници в тези области, …

Един от примерите за дейност на СМБ от общонационално значение е свързана със запазването на специализираните гимназии в страната.
СМБ организира национална среща с директорите на математическите гимназии и с народни представители от Комисията по образование и наука, на която се изготвя аргументирано становище за запазването на най-добрите български училища. След многократни срещи с Министъра на образованието и науката, експерти и народни представители, специализираните гимназии са запазени.
Голяма чст от  дейностите на СМБ се извършват под ръководството на следните комисии:

 • Комисия за извънкласна работа (с две подкомисии – съответно по математика и по информатика);
 • Комисия за наука и висше образование;
 • Комисия за средно образование по математика и информатика.

СМБ осъществява много от дейностите си в сътрудничество с други обществени организации като фондациите ЕВРИКА, Св. Св. Кирил и Методий, Бъдеще за България и др.
Подробен преглед на дейностите на СМБ до наши дни прави акад. Кендеров в [11], с. 21-29.

Пролетните конференции на СМБ

Идеята за ежегодна конференция възниква още при ФМД през 1908 г. и по-късно – през 1923 г., 1927 г., 1928 г., но не се осъществява (вж. подробности в [11], с. 13-14). Днес, Пролетните конференции на СМБ са най-значителното събитие в живота на организацията.

Началото на Пролетните конференции  е положено през 1972 г. и от тогава те се провеждат ежегодно, през месец април.

Конференциите са най-широкият вътрешен форум на българските матема­тици и информатици.
На тях присъствуват по-голямата част от преподавателите по математика и информатика от всички степени на обучение в страната.
Докладите от всяка конференция се публикуват в том Математика и математическо образование.

Наука и образование

СМБ има пряко участие в развитието на науката и нейните приложения. Почти всички конференции по математика и информатика в страната се провеждат със съдействието и финансовата помощ на СМБ. (вж. [11], с. 21-25).

Съюзът е организатор и съорганизатор на научни мероприятия в страната, свързани с редица направления на математиката и на информатиката: Национален колоквиум по математика (от 1973; вж. [14]), Семинар по проблемите на образованието по математика (1975), Национален семинар по математика и информатика (2000 – ), Семинар за образованието по математика и информатика , Семинар по информатика, Семинар по стохастика, Семинар по проблемите на образованието във висшите учебни заведения и други.

СМБ провежда редовно Национална студентска олимпиада по математика, в която участват почти всички университети с преподаване по математика в страната и др. ([6]).

СМБ e организатор и съорганизатор на международни мероприятия по математика и по информатика: Първи международен конгрес по математика на MASSEE (Боровец, 2003), Втори конгрес по математика на MASSEE (Кипър, 2006) и др. ([6]).
СМБ издава поредицата Mathematics and Its Applications от научни монографии на английски език.

Един пример за мащаба на дейностите на СМБ: в периода 1968-1998 са проведени над 200 научни конференции, летни школи, симпозиуми, семинари и др. с над 30 000 представители на повече от 40 страни ([4], [5]).

Извънкласна работа в училищата

Една от най-активните дейности на СМБ е да бъде организатор, съорганизатор или участник в редица международни прояви свързани със средното образование: втори конгрес на Световна федерация на математическите състезания, международен семинар Информатиката в средното училищеднес и утре и др. ([5]; [11], с. 20-21)От особено значение е работата на СМБ с талантливите ученици и техните учители. Чрез своите комисии за извънкласна работа по математи­ка и по информатика, състоящи се от учени от БАН, висши учебни заведения и изявени учители, СМБ осигурява научното ръководство на всички Национални олимпиади и състезания, както и подготовката на българските отбори за Международни олимпиади по математика (МОМ), Международни олимпиади по информатика (МОИ; началото им се поставя в България през 1989 г. )за Балканиади и др.


Също и за участието на ученици в състезанията Кенгуру и Бобър (по информатика и компютърна грамотност, в което България участва от 2012 г.). Резултатите не закъсняват (вж. [11], с. 20-22, 24-26).
(В ляво са емблемите на МОМ VIII – София и МОМ XVII – Бургас). 

За подпомагане на учениците и учителите при подготовката за участие в състезанията редовно се издават книгите от поредиците Подготовка за олимпиади и Кенгуру. За провеждане на някои от големите състезания Управителният съвет на СМБ избира нарочни комисии ([6]).

Описание на национални и международни състезания организирани от Министерството на образованието и науката или РИО (дн. РУО) със съдействието на СМБ е дадено в [5], с. 6:

 • Зимни математически празници, които включват състезания по математика, информатика и математическа лингвистика за ученици от IV до XI клас
 • Пролетни турнири по математика и по информатика за ученици от VIII до XI клас
 • Национални олимпиади по математика (в 4 кръга) и по информатика (в 3 кръга)
 • Балкански олимпиади по математика и по информатика
 • Международни олимпиади по математика и по информатика
 • Европейско математическо състезание Кенгуру 

На местно ниво, редица секции на СМБ също са инициатори и организатори на национални и регионални състезания. Такива са например състезанията Иван Салабашев (Стара Загора), Хитър Петър (Габрово), турнирът Георги Победоносец (Монтана), състезанието за малки ученици в Пазарджик и др.

Ученически институт по математика и информатика (УчИМИ)

През 2000 г., по инициативите на математическата колегия в страната и със съвместните усилия на СМБ, Фондация Еврика, Международна фондация Св. Св. Кирил и Методий и Института по математика и информатика (ИМИ) при БАН, се основава Ученически институт по математика и информатика (УчИМИ).
Ученическият институт е тясно свързан с работата на СМБ в средното образование. Той става среда за откриване, поощряване и развитие на способностите на ученици в страната, чиито интереси са в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. Това се постига чрез включването им в учебно-изследователска работа (вж. [9][10]; [11], с. 25-26, [13]). Дейността и резултатите на ученическия институт могат да се проследят в сайта http://www.math.bas.bg/hssi/

Професионална квалификация на учителите

Две от най-важните цели на СМБ са от една страна – повишаване на квалификацията и стимулиране на учителите по математика и информатика, и от друга –  издигане на техния престиж в обществото.
В изпълнението на първата цел, СМБ организира ежегодно Пролетни конференции и Национален семинар за извънкласна работа по математика и по информатика, а в последните две десетилетия подпомага квалификацията на младите учители и чрез стипендии за след-дипломна квалификация.

От друга страна, СМБ заедно с фондация Св. Св. Кирил и Методий е учредител на ежегодни награди за най-изявени учители по математика и информатика, на стипендии за млади научни работници и за учители.

Международна дейност

 СМБ е един от учредителите на Европейското математическо дружество заедно с още 32 математически дружества в Европа и има статут на колективен член. Членува и в Американското математическо общество.
СМБ си сътрудничи със сродни организации в Гър­ция, Люксембург, САЩ, Македония, Канада, Румъния, Сърбия, Турция и др., както и с отделни университети и институти от Русия, Румъния, Чехия, Германия и др. Връзките се основават на преки контакти и размяна на специалисти, както и на провеждането на съвместни мероприя­тия.

Съставил: Р. Калтинска

БИБЛИОГРАФИЯ

 1. Иванов, Петко, Ал. Николов (Под общата редакция на Спас Манолов). История на СМБ. //София, изд. СМБ, 1984, 227 с.
 2. Наместо програма. Устав на физико-математическото дружество в София. //Списание на ФМД, кн. 1, 1904, с. 1-4.
 3. Иванов, Петко,  Ал. Николов, Осемдесет  години физико-математическото дружество в България. // Обучението по математика, 1978, с. 40-47.
 4. Илиев, Любомир. Математиката в Народна репулблика България. //Единен център по математика и механика. Съюз на математиците в България. София, 1984, 93-156.
 5. Лозанов, Чавдар. 100 години Съюз на математиците в България. //Мат. и мат. образование, 27-ма Пролетна конференция на СМБ, 1998, с. 5-7.
 6. Лозанов, Чавдар. 100 години Съюз на математиците в България. // Математика и информатика, 1998, № 6, с. 3-8.
 7.  Додунеков, Стефан. Съюзът на математиците в България –  достоен наследник на българското физико-математическото дружество. // Математика и информатика, 2008, № 6, с. 14-19.
 8. Доклад на акад. Ст. Додунеков в аулата на Софийския университет по случай 110-годишнината от основаването на Българското Физико-математическо дружество в България. 2008: http://www.trioiskar.com/gsk/g62-2008.pdf
 9. Кендеров, П., О. Мушкаров. Десет години ученически институт по математика и информатика. //Мат. и мат. образование, 39-та Пролетна конференция на СМБ, 2010,
 10. Кендеров, П., О. Мушкаров, Б. Паракозова. Петнадесет години Ученически институт по математика и информатика. //Мат. и мат. образование, 44-та Пролетна конференция на СМБ, 2015, с. 41-53.
 11. Кендеров, Петър. 120 години обществена организация на математиците в България. //Мат. и мат. образование, 47-ма Пролетна конференция на СМБ, Доклад по покана, 1998, с. 7-31.
 12. Пролетните конференции на СМБ
 13. Додунеков, Ст.  40 пролетни конференции на Съюза на математиците в България. //Мат. и мат. образование, 40-та Пролетна конференция на СМБ, 2011, с. 9-21.
 14. Национален колоквиум по математика – изнесени доклади 1972-2018. //Списък предоставен от Съюза на математиците в България.

начало