УЧЕНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (УчИМИ)

В процес на разработка. 

УЧРЕДЯВАНЕ И ЦЕЛИ

Ученическият институт по математика и информатика (УчИМИ) е учреден през месец септември 2000 г., като една от инициативите на българската математическа общност у нас за отбелязване на обявената от ЮНЕСКО Световна година на математиката.

Учредители на УчИМИ са Съюзът на математиците в България (СМБ), Фондация „Еврика“, Международната фондация „Св. Кирил и Св. Методий“ и Институтът по математика и информатика (ИМИ) при БАН. Те обединяват усилията си в изграждането на една нова форма за откриване, развитие и изява на способни ученици със склонност към изследователска дейност в областта на математиката, информатиката и информационните технологии.

Предпоставките

В България от десетилетия съществува добре разработена и ефективно  работеща система от състезания, на които учениците могат да покажат и развиват способностите си. До 1989 г. най-изявената форма за развитие на младежкото творчество у нас е движението „Техническо и научно творчество за младежта“ (ТНТМ). За постиженията на тази система свидетелстват и успехите на българските ученици на почти всички международни състезания по математика и информатика – България неизменно е сред първите. Редица изявени български учени дължат началото на научната си кариера на участието си в движението ТНТМ.
Конкретни предпоставки за възникването на УчИМИ:

  • Последователните усилия на Фондация Еврика у нас;
  • Традиционните ученически секции по време на ежегодната „Пролетна конференцияна  и силният интерес към тях от страна на ученици, родители и на цялата математическа колегия.
  • Дългогодишното сътрудничество между Център за високи постижения в образованието (Center for Excellence in Education – CEE; http://www.cee.org/) във Вирджиния, САЩ и международната фондация Св. Св. Кирил и Методий.  Всяко лято CEE провежда 6-седмична лятна научноизследователска школа – RSI (Research Science Institute; вж. повече в [2], с. 7-8), в която участват щателно подбрани средношколци от САЩ, Европа, Азия и Африка. За успешно участие в RSI, се изискват склонност към самостоятелни изследвания и откривателство. Участниците слушат лекции на учени от световна величина и работят върху индивидуални изследователски проекти в различни научни области, които представят пред научно жури.

Учредяване

Примерът на СЕЕ поражда идеята за Български ученически институт (УчИМИ), чиято цел да бъде откриването и развитието на българскитe младежи с изследователски потенциал в областта на математиката информатиката. През есента на 2000 г. тази идея се осъществява –учредява се Ученически институт по математика и информатика – УчИМИ. По-късно към информатиката се добавят и информационните технологии. Причините за създаването на УчИМИ и неговите основни цели са изложени от акад. Петър Кендеровв [1], с. 3-6, по случай първата годишнина на УчИми.      

Между учредителите на УчИМИ са ст.н.с. Сава Гроздев от СМБ, Борина Кадмонова от фондация Еврика, акад. Петър Кендеровв, Михаил Тачев и Диана Григорова от международната фондация Св. Кирил и св. Методий, проф. Стефан Додунеков– директор на ИМИ при БАН.

Първи стъпки

Няколко месеца след учредяването, през пролетта на 2001 г., УчИМИ провежда първите си конкурсни мероприятия, които стават традиционни за  УчИМИ и се провеждат всяка година:

  • Ученическа конференция (УК’01) през януари в София (вж. [1], с. 7-9);
  • Ученическа секция към Пролетната котференция на СМБ през април;
  • Лятна изследователска школа през август  (три-седмична)

През годините редица математически гимназии се превръщат в истински творчески подделения на УчИМИ. Развиват се  интересни нови тематики, които стават основа за разработването на проекти с високи научни качества, докладвани на посочените по-горе ученически мероприятия.     

Партньорство с  RSI (Center for Excellence in Education – CEE)

Почти веднага след основаването, УчИМИ установява многогодишно партньорство с RSI (http://www.cee.org/), което осигурява на способните и трудолюбиви български младежи и девойки възможността да се докоснат до най-високите равнища на световната наука и да почувстват атмосферата на най-престижните образователни институции в света. В школата RSI ежегодно участват по двама български ученици.   

Пловдивски филиал на УчИМИ

През януари 2004 г., по съвместна инициатива на ФМИ при Пловдивския университет Паисий Хилендарски и на Образцовата математическа гимназия Акад. Кирил Попов (ОМГ) в Пловдив, се създава Филиал на УчИМИ в Пловдив. Неговата цел е да указва финансова, методическа и научна подкрепа на талантливите ученици в града и региона чрез лекции на подходящи теми и консултации, както и научно ръководство на ученически разработки. Благодарение на активното съдействие на колегите от ОМГ и  ФМИ на Пловдивския университет, Пловдив става традиционно място за провеждане на Ученическите конференции на УчИМИ след 2004-та година.

НАУЧНО и ОРГАНИЗАЦИОННО РЪКОВОДСТВО   

Директори

чл. кор. Олег  Мушкаров,  от  ИМИ при БАН (2001–2014),
проф. дмн Емил Колев от ИМИ при БАН (от 2015).
Зам. директор по информатика: ас. Емил Келеведжиев от  ИМИ при БАН.

Координатори

доц. д-р Нели Димитрова от ИМИ при БАН (2000–VI.2006)
ас. Йорданка Драгиева от СУ Св. Климент Охридски (2000– VI.2006)
ас. Борка Паракозова (2000–I.2015)
Аделина Радева (2015–2018)
Албена Василева (от 2015).

Ръководители на научни екипи на ЛИШ

По математика: акад. Благовест Сендов, акад. Петър Кендеров, акад. Веселин Дренски, член.-кор. Иван Димовски, член.-кор.  Николай Николов, проф. дмн Емил Колев, проф. дмн Петър Бойваленков, доц. Георги Ганчев – от ИМИ при БАН, проф. Владимир Георгиев -Университет на Пиза, проф. Дончо Димовски -Скопски университет.
По информатика: ас. Емил Келеведжиев от ИМИ при БАН.

Членове на журита и лектори

Те са известни учени и преподаватели (академици, професори, доценти, асистенти, докторанти) по математика и по информатика от различни висши учебни заведения в страната и от БАН – вж.  списъците с имената им на с. 15-16 в [2] и на с. 52 в [3].

ФИНАНСОВО И РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ

Дейностите на Ученическия институт се осигуряват финансово основно от неговите учредители. От съществено значение е подкрепата на Международна фондация Св. Св. Кирил и Методий и Фондация Еврика.

От 2005 г. генерален спонсор на УчИМИ е Американска фондация за България, като сериозна подкрепа оказват и фондациите Хемимонт, Бъдеще за България и Комунитас. От 2011 г. фондация Америка за България е основен партньор на УчИМИ със значителен принос за провеждането на Летните изследователски школи.

Финансова подкрепа оказват също и редица други организации – те са изброени на с. 17 в [2] и на с. 51 в [3].
Ресурсното осигуряване на Ученическите конференции и Летните изследователски школи на  УчИМИ се извършва от различни организации, между които ФМИ на ПУ и ОМГ Акад. К. Попов в Пловдив,, Община Варна, МГ Д-р Петър Берон, Варна, ДИПКУ–Варна, ТУ, Габрово.

 (По текстове от [1, 2, 3])

ИЗТОЧНИЦИ

1. Една година  Ученически Институт по Математика и Информатика / СМБ; Фондация Еврика; Международна фондация ” Св. Кирил и Методий”; ИМИ. – София, 2001; тук с. 1-9.
2. Кендеров, Петър, Мушкаров, Олег.  Десет години Ученически институт по математика и информатика //Мат. и мат. образование, 39-та Пролетна конференция на СМБ, 2010, с. 7-18.
3. Кендеров, Петър, Мушкаров, Олег, Паракозова, Борка. Петнадесет години Ученически институт по математика и информатика //Мат. и мат. образование, 44-та Пролетна конференция на СМБ, 2015, с. 41-53.
4. Sendova, Evgenia, Vassileva, Albena, Kolev, Emil. IT IS NOT ABOUT //Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of the Forthy-nine Spring Conference of Mathematics of the Union of the Bulgarian Mathematicians, 2020, p. 31-47.

САЙТОВЕ

Сайт на УчИМИ http://www.math.bas.bg/omi/hssimi/

Сайт на ЛИШ http://www.math.bas.bg/omi/hssimi/hssimi/?page id=86

Снимки: http://www.math.bas.bg/omi/hssimi/?page_id=29