Основни дейности

УЧЕНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (УчИМИ)

В процес на разработка.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

В течение на една календарна година УчИМИ организира:

  • Конкурсни сесии през пролетта;
  • Лятна изследователска школа;
  • Интервю за участие в лятната школа на RSI.

УчИМИ издава:
Годишен отчет с описание на основните си дейности и постиженията на учениците;
Ддиск с разработените проекти по време на лятната школа;
Вестник Лятна математика и информтика, посветен на най-интересните събития по време на летните школи и авторски материали на участниците. Информация за дейностите на УчИМИ вж. и в сайтовете [5] и [6].

КОНКУРСНИ СЕСИИ

Те се провеждат, както следва:

  • Ученическа конференция през януари;
  • Ученическа секция към Пролетната конференция на СМБ.

Ученическа конференция. В тях участват ученици от 8 до 12 клас от цялата страна с предварително изпратени в УчИМИ писмени разработки (проекти) по Математика и по Информатика и информационни технологии за рецензиране от специалисти от ИМИ при БАН и висши училища.
Основните теми в проектите по Математика са в областите Алгебра и анализ, Геометрия, Теория на числата, Комбинаторика, а по Информатика и информационни технологи – в областите Алгоритми, Софтуер, Системи за обучение по информатика и информационни технологии, Уеб приложения и сайтове, Други.
Представянето на проектите е устно или на постер-сесия пред Жури по математика и Жури по информатика и информационни технологии. Заседанията са открити за всички участници и гости на мероприятиятията. Авторите на класиралите се проекти във всяко от двете мероприятия получават Грамота за отлично или за много добро представяне.

Ученическа секция. Отличниците от Ученическата конференция получават и покана за участие в Ученическата секция към Пролетната конференция на СМБ на разноски на УчИМИ. Там те могат да представят подобрените си проекти или нови проекти..
Отличените автори в някоя от конкурсните сесии, които не са в 12-ти клас, получават и правото да участват в интервю за определяне на двамата български участници в лятната школа RSI (вж. т. 2) в Масачузетски технологичен институт.
Интервюто с кандидатите се провежда през м. Февруари в ИМИ при БАН, като класирането извършва жури от изтъкнати специалисти по математика и по информатика.
Отличените автори, които са в 12-ти клас, имат право да продължат образованието си във ФМИ на Пловдивския университет, без да полагат приемен изпит. За провеждането на конкурсните сесии вж. повече в [2], с. 10 и в [3], с. 42-43.

Статистика. Таблици с данни по години за двете конкурсни сесии – брой на участниците и на представените от тях проекти, брой на научните ръководители и на градовете излъчили участниците, са дадени в таблиците на с. 10 в [2] и на с. 41 в [3].

ЛЯТНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ШКОЛА (ЛИШ)

Триседмичните Летни изследователски школи са една от най-съществените дейности на УчИМИ. Те са истински творчески лаборатории, които съчетават най-добрите практики от водещи програми за изследователска работа на ученици от средното училище, като RSI и други. Провеждат се през юли по Информатика и информационни технологии и през август по Математика. Участието в школите е на разноски на УчИМИ.

Първите две седмици:
• учениците слушат лекции на изтъкнати университетски преподаватели, научни работници от БАН и специалисти от софтуерни фирми по актуални научни проблеми и модерни технологии;
• работят под тяхно ръководство по индивидуална научно-изследователски теми, посветени на интересни нерешени теоретични и практически задачи;
• участват в срещи с различни академични институции и в дискусии по важни въпроси.

Третата седмица: учениците представят получените от тях резултати на Ученически работен семинар, организиран от школата. Научно-изследователските теми по Математика и по Информатика и информационни технологии, върху които работят участниците в ЛИШ през 2010–2014 вж. на с. 43-45 в [3].

Напрегнатата интелектуална работа на участниците в ЛИШ е съчетана с богата културна и спортна програма. По традиция първите две седмици на школите са във Варна и с подкрепата на общината се организират екскурзии до известни културни и туристически обекти (вж. [2], с. 9).

Семинар за учители
Семинарът се провежда в третата седмица на Лятната изследователска школа от 2005 г. На семинара се канят специалисти в извънкласната работа по математика и информатика, както и утвърдени научни ръководители на ученически проекти. Обсъждат се различни аспекти в работата на научните ръководители на ученически проекти. Учителите участват и в работата на Ученически работен семинар, слушат лекции и изнасят кратки научни съобщения.

Семинарът завършва с Кръгла маса (дискусия), на която се обсъждат въпроси от извънкласната работа по математика и информатика, както и дейности на УчИМИ.

Статистика
Данни заброя на участвалите в летните школи ученици и броя на техните проекти по математика и по информатика, както и данни за броя на участвалите учители, са дадени в таблиците на с. 10 в [2] за периода 2001–2009 и на с. 43 в [3] за периода 2010–2015.

ИНТЕРВЮ ЗА УЧАСТИЕ В RSI

Интервюто за определяне на двамата български участници в лятната изследователска школа RSI към CEE във Вирджиния, САЩ (вж. 1) се провежда всяка година през м. Февруари в ИМИ при БАН, София. Класирането на кандидатите се извършва от жури, съставено от изтъкнати специалисти по математика и по информатика.

Статистика.
Таблици с данни за българските участници в RSI в периода 2001–2009 и 2010-2014 са дадени съответно на с. 11-12 в [2] и на с. 46 в [3]. Данните са по години и съдържат информация за всеки участник – име, училище и заглавие на неговия проект.

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ И
МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ

Връзки с RSI
За организационното и научно израстване на УчИМИ особено полезни са интензивните контакти със Център за високи постижения в образованието – СЕЕ в САЩ и участието на възпитаници на УчИМИ в Изследователския научен институт RSI (вж. т. 3.3). Разработените от тях проекти са на много високо научно ниво.

Участие в научни мероприятия
През годините, възпитаниците на УчИМИ се представят отлично в национални и международни научни форуми, ученически конференции, научно-изследователски конкурси за млади учени, в програми и проекти за младежи, международни олимпиади и пр.

Някои от тях: Национален конкурс Млади таланти, European Student Conference in Mathematics, Европейско състезание за млади учени, Панаир на науката, Intel ISEF – САЩ, III International Competition – Mathematics and Projecting, Изложението ЕСЕ, Junior Mathematical Congress (JMC), Йена, Германия, EUROMATH Никозия, Кипър, Европейски конкурс за млади учени EUCYS, Франция, European Student Conference in Mathematics и много други.

Статистика
Разработките на наши участници в тези форуми получават високи оценки, те печелят престижни награди и медали. Подробна информация за конкурсите, имената на отличените на тях участници от УчИМИ и получените награди вж. на с. 46-48 в [3].

НАУЧНО РЪКОВОДСТВО НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ПРОЕКТИ

Високото научно ниво в работата на УчИМИ се дължи на всеотдайните усилия на голям брой висококвали¬фицирани учители по математика и информатика, софтуерни специалисти, университетски преподаватели и научни работници, обхванати от мрежата на СМБ. С ученици работят и преподаватели в професионални, езикови и общообразователни гимназии, както и колеги от чуждестранни университети – Вашингтонски университет, Йейлски университет, МТИ, Harvard и Medical School в САЩ, Кеймбриджски университе, Университет на Пиза, Национален университет на Сингапур и др.

Към края на първите десет години от създаването на УчИМИ, в неговата работа като научни ръководители на проекти и лектори започват да се включват и бивши негови участници. Те предават с ентусиазъм и професионализъм своя опит на по-младите си колеги. Редица математически гимназии стават истински творчески поделения на УчИМИ.

Статистика. Таблици с данни за научните ръководители (име, град, учебно заведение) на отличните проекти по математика и по информатика вж. на с. 12-14 в [2] за периода 2001-2009 и на с. 48-50 в [3] за периода 2010-2014.
По текстове от [1, 2, 3]

ИЗТОЧНИЦИ

1. Една година  Ученически Институт по Математика и Информатика / СМБ; Фондация Еврика; Международна фондация ” Св. Кирил и Методий”; ИМИ. – София, 2001; тук с. 1-9.
2. Кендеров, Петър, Мушкаров, Олег.  Десет години Ученически институт по математика и информатика //Мат. и мат. образование, 39-та Пролетна конференция на СМБ, 2010, с. 7-18.
3. Кендеров, Петър, Мушкаров, Олег, Паракозова, Борка. Петнадесет години Ученически институт по математика и информатика //Мат. и мат. образование, 44-та Пролетна конференция на СМБ, 2015, с. 41-53.
4. Sendova, Evgenia, Vassileva, Albena, Kolev, Emil. IT IS NOT ABOUT //Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of the Forthy-nine Spring Conference of Mathematics of the Union of the Bulgarian Mathematicians, 2020, p. 31-47.

САЙТОВЕ

Сайт на УчИМИ http://www.math.bas.bg/omi/hssimi/

Сайт на ЛИШ http://www.math.bas.bg/omi/hssimi/hssimi/?page id=86

Снимки: http://www.math.bas.bg/omi/hssimi/?page_id=29