Георги Каратопраклиев (1931-2016)

Георги Димитров Каратопраклиев е роден на 26.01.1931 г. в гв. Пловдив. Завършва средно образование в родния си град и висше образование – специалност математика в Природо-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет (1956).
В периода 1956-1959 г. е учител в Пазарджик (една година) и асистент в Машинно-електротехническия институт (дн. Технически университет) в София.

През 1960 г. постъпва в Математическия институт на БАН (дн. ИМИ) като научен сътрудник и работи в него до пенсионирането си.
Има две специализации в Русия (тогава СССР) – в Московския държавен университет (1963 г., три месеца) и в Математическия институт на Сибирското отделение на Академията на науките (1964 г., 8 месеца).

Научни степени и звания

Кандидат на математическите науки (дн. доктор, 1964), доктор на математическите на­уки (дмн, 1974), защитени в Сибирското отделение на Академията на науките на СССР (дн. Русия). Старши научен сътрудник II ст. (дн. доцент; 1969) и Старши научен сътрудник I ст. (дн. професор; 1979) в ИМ с ИЦ (дн. ИМИ) при БАН.

Основни научни направления

Частни диференциални уравнения от смесен тип.

Лекции

Във ФМИ на Софийския Университет: Частни диференциални уравнения и спецкурсовете Гранични задачи в теорията на аналитичните функции и сингулярни интегрални уравнения и Функционален анализ и приложенията му в частните диференциални уравнения.
Ръководител (1968-1980) на семинар по Частни диференциални уравнения.
Ръководител на 10 дипломанти и 5 аспиранти.

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ)

(Съставил: Р. Калтинска)


Източници

Информация предоставена от Иванка Каратопраклиева:
Биография и Библиография на трудовете на Георги Каратопраклиев