ДОЙЧИН ДОЙЧИНОВ (1926-1996)

Дойчин Богданов Дойчинов е роден на 06.12.1926 г. в гр. София. Почива на 29.11.1996 в София.
Завършва математика в Математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет (1951). Специализира в Московския държавен университет (1959-1960) и в Сорбоната, Париж (1966).

Научни степени и длъжности 

Доктор на математическите науки (дмн, 1983). Асистент (1951), доцент (1963), професор (1977) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет.

Ръководни длъжности

Заместник-декан (1963-1968) и декан (1968-1970) на Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет. Ръководител на сектор Топология към Единния център по математика и механика (ЕЦММ, вж История на ИМИ, История на ФМИ) – от 1971.
Заместник-директор на Института по математика с Изчислителен център (Им с ИЦ, вж История на ИМИ) – 1971-1976.

Основни научни направления

Топология.

 Лекции

Във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет: Обща топология (от 1962), Математически анализ (от 1963), Близостни и равномерни пространства (спецкурс).
Във Висшия педагогически институт, Пловдив (дн. Пловдивски университет Паисий Хилендарски): Математически анализ (1961-1963).

Членство в научни организации  

Член на Съюза на научните работници в България (1965), Съюза на математиците в България (СМБ) (1977), Френското математическо дружество (1972).

Отличия

Орден Кирил и Методий I ст. (1974).

Източници

  1. Алманах на СУ Климент Охридски (1939–1988). Том ІI, А-З. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски,  1988, с. 842-844.
  2. Присъдени от Висшата атестационна комисия (ВАК) научни степени и звания.

(Съставил: БИМИ; ред. Р. Калтинска)