Недю Попиванов (1948)

Недю Иванов Попиванов е роден във Велико Търново на 19.05.1948 г. Завършва математика (1971) и аспирантура (1975) в Математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет. Специализира в Математическия институт В. А. Стеклов при Академията на науките на СССР в Москва (1974).

Научни степени и звания

Доктор на математическите науки (дмн, 1987). Асистент (1972), доцент (1980), професор (1989) в Софийския университет.

Основни научни направления

Гранични задачи за частни диференциални уравнения.

Лекции

В Софийския университет: Симетрични системи, Частни диференциални уравнения (1976, 1982-1984 и от 1986) и избрани глави от Частни диференциални уравнения (1980-1983), Хиперболични уравнения и системи (1978), Линейни диференциални оператори (1979,1984-1986), Диференциални уравнения (1980), Математически анализ (1982).
Във Висшия педагогически институт, Шумен (дн. Шуменски университет Епископ Констанин Преславски): Частни диференциални уравнения (1978).

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ) (1978).

Отличия

Златна значка За наука на Техническо и научно творчество на младежта (ТНТМ, 1977), Отличник на Министерството на народната просвета (1983), премия За наука и техника от Централния комитет на Димитровския комитет на Комсомола (1981).

Библиография

Алманах на СУ Климент Охридски. Том IІI, ПЯ. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000, с. 260262

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)