Боян Димитров (1943)

Боян Недялков Димитров е роден на 02.11.1943 г. в с. Селановица, Врачански окръг (дн. област Враца). Завършва математика – специалност Вероятности и статистика (1966) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет. Завършва редовна аспирантура в Московския държавен университет (1968-1971).

Научни степени и звания

Доктор на математическите науки (дмн, 1986). Доцент (1976) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет.

Ръководни длъжности

Ръководител на Проблемна научноизследователска лаборатория (ПНИЛ) по математически методи за изследване на качеството при Софийския университет (от 1986), ръководител на Лабораторията по статистически и качествен контрол в Единния център по математика и механика (ЕЦММ, вж История на ИМИ, История на ФМИ) при Българска академия на науките (1986).

Основни научни направления

Стохастика – вероятности, статистика, случайни процеси, приложения.

Лекции

Във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет: Вериги на Марков (1972-1974), Вероятности и статистика (от 1974), Теория на масовото обслужване (1975-1980), Стохастични процеси (1977-1985), Оптимални задачи от надеждност, масово обслужване и управление на запасите (1979-1982), Избрани глави от приложенията на стохастиката (от 1983), Теория на вероятностите II ч. (1984).
В Пловдивския университет Паисий Хилендарски: Вероятности и статистика (1972-1974).
Във Висшия икономически институт К. Маркс, София (дн. Университет за национално и световно стопанство – УНСС): Научно управление на запасите (1973-1979), Изследване на операциите (1979-1980), Методи на изследване на операциите в контрола и управлението на качеството (1980-1984).

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ) (1966), Съюза на научните работници в България (1974), Американското математическо дружество (1984).

Библиография

Алманах на СУ Климент Охридски (1939–1988). Том ІI, А-З. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1988, с. 741-744

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)