Спиридон Ганев (1869-1961)

БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕ НА СПИРИДОН ГАНЕВ

  1. Библиография. Алманах на СУ Св. Климент Охридски. Университетско издателство Климент Охридски, 1988, том І, с. 107
  2. Танушев, М., Марков, Л. Публикации на С. Ганев. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, с. 57-58
  3. Ганев, Спиридон. Върху алгебрическото решение на кубическото уравнение. // Годишник физ. мат. I (1904/1905), с. 2

Като началник отдел Финансови изучавания в Българска народна банка (1911-1925) Спиридон Ганев публикува в бюлетините на банката, във френски списания и в нашия ежедневен и периодичен печат множество статии върху финансовото и икономическото положение на страната. Значителен брой от тях са насочени срещу репарациите, с които нашата страна е била обременена след Първата световна война. Предмет на много от публикациите му са разширяване на спестовността и нуждата да се поеме от държавата застрахователното дело.

(Съставил: Р. Калтинска)