Спиридон Ганев (1869-1961)

ДРУГИТЕ ЗА СПИРИДОН ГАНЕВ

  1. Танушев, Мирослав, Марков, Любомир. Спиридон Ганев. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, с.55-58.
  2. Станилов, Грозьо. Първите сливенски математици Спиридон Ганев и Димитър Табаков. // Математика и математическо образование. Сборник доклади от 38-та Пролетна конференция на СМБ, 2009, с 7-12.
  3. Лафчиев, Стефан Н. Странички из историята на физико-математическото дружество по случай 40-годишнина от основаването му. // Юбилеен сборник, 1939, с. 3-20
  4. Бучков, Нестор Ат. Математика и математици. Спомени. //Юбилеен сборникъ на физико-математическото дружество въ София по случай 40 годишния му юбилей, София, 1939, с. 91-92
  5. Илиев, Любомир. Университетското образование по математика в България набираше сили. // Сто години математика в Софийския университет Климент Охридски … и математици на този свят. София, Съюз на математиците в България, 1990. с. 8-9
  6. Ганчев, Иван. Математиката в България от абака до компютъра. // 120 години факултет по математика и информатика при СУ Св. Кл. Охридски.  – София : УИ Св. Климент Охридски, 1988, с. 20

Съставил: Р. Калтинска