ПЕТКО ИВАНОВ (1896-1982)

Петко Иванов Петков е роден на 04.XI.1896 г. в с. Къкрина, Ловешка област. Починал в София на 10.XII.1982. Завършва средното си образование в гр. Ловеч и математика (1923) във Физико-математическия факултет на Софийския университет. Специализира по проблемите на обучението по математика в Парижкия университет (1929-1930).

Учител в Плевенската мъжка гимназия (1923-1929) и в различни гимназии в София (1930-1941). Работи в Министерството на търговията, промишлеността и труда (1941-1945) и в Министерството на просветата (1945-1950).

Научни степени и звания

Преподавател (1950), старши преподавател (1953), доцент (1955) във Физико-математическия факултет на Софийския университет.

Ръководни длъжности

Ръководител на Катедрата по методика на обучението по математика, физика и химия (1955-1962) и на Катедрата по методика на обучението по математика (1963-1968) във Физико-математическия факултет на Софийския университет. Директор на Централния институт за усъвършенстване на учителите. Главен секретар и помощник-министър в Министерството на народното просвщение (1945-1950).

Основни научни направления

История на математикатаобучението по математика.

0122c-O-Mateev-P_Ivanov-Manolov

Алипи Матеев, Петко Иванов, Спас Манолов

Лекции

Методика на обучението по математика (1950-1968) във Физико-математическия факултет на Софийския университет и във Висшия педагогически институт – гр. Шумен.

Членство в научни организации

Член на Физико-математическото дружество (ФМД), на Българското математическо дружество (БМД), председател и почетен член на Съюза на математиците в България – СМБ (1963, 1967).

Сътрудничество

Инициатор за създаването и пръв главен редактор на списание Математика и физика (до 1971).

Отличия

Заслужил учител и Народен учител. Ордени: Народен орден за гражданска заслуга IV ст., 9 септември 1944 г. III ст., Народен орден на труда – сребърен, Кирил и Методий I ст., Народна република България I ст.  Медал 30 години социалистическа република Бълтария.

Библиография

  1. Алманах на СУ „Св. Климент Охридски”. Университетско издателство „Климент Охридски”, 1988, том ІІ, кн. 2, с. 34-35.
  2. Кучинов, Й., Ганчев, Ив. Петко Иванов. // Български математици.  – София: Народна просвета, 1987. с. 140-144.

(Съставил: Р. Калтинска)