ГЕОРГИ ТОТОВ (1914-2003)

107-P-Totov

Георги Николов Тотов е роден на 4 април 1914 г. в гр. Пазарджик. Починал на 4 май 2003 г. Учи в Пазарджишката гимназия. Завършва математика във Физико-математическия факултет на Софийския университет (1937) и строително инженерство в  Държавната политехника в София (1945-1949). В периода 1937-1944 учителствува последователно в Шумен, Перник и Пловдив.

Научни степени и звания

Асистент (1945), доцент (1952), професор (1965) във Висшия инжинерно-строителен институт (ВИСИ) в София. Доцент (1963), професор (1965-1973) във Висшия машинно-електротехнически институт (ВМЕИ) в гр. Габрово.

Ръководни длъжности

Декан на Строителния факултет (1954-1957) и заместник-ректор (1961-1962) във Висшия инжинерно-строителен институт (ВИСИ) в София.

Основни научни направления

Диференциални и интегрални уравнения, приложение на функционалния анализ в теорията на приближените методи, приложение на математиката при решаване на конкретни задачи от техниката.

Лекции

Лекции по Висша математика. Автор е на четири учебника по висша математика и съавтор в други два учебника.

Членство в научни организации  

Активен член на Съюза на научните работници, член на ръководството на Съюза на математиците в България (СМБ).

Сътрудничество

Съветник в Комитета за наука, изкуство и култура (1950-1951). Главен редактор на Годишник на висшите технически учебни заведения. Математика (1964-1971).

Отличия

Орден Народна република България  I ст. (1974, 1984), II ст. (1968). Заслужил деятел на науката (1979), почетен член на Съюза на математиците в България (1988).

Библиография

  1. Енциклопедия България. Издателство на БАН, 1984, том VII, с. 40.
  2. Танов, Вл. На Георги Николов Тотов. 2003, с. 96-98.

(Съставил: Р. Калтинска)