Кирил Боянов (1935)

Кирил Любенов Боянов е роден е на 22.02.1935 г. в гр. София. Средно образование завършва през 1952 г. , висше образование – през 1958 г. във Висшия машинно-електротехнически институт Ленин (ВМЕИ, дн. Технически университет), специалност Радиотехника.

Работи последователно в Научноизследователски институт по съобщенията (1958-1961), Математически институт (дн. ИМИ) при БАН (1961-1966), Централен институт по изчислителна техника (1966-1986), Института по математика с ИЦ (дн. ИМИ) при БАН (1972-1985 по съвместителство), Институт по микропроцесорна техника (1986-1992).

Научни степени и звания

Кандидат на науките (дн. доктор; 1966), доктор на техническите науки (1975). Ст.н.с. II ст. (дн. доцент; 1973), ст.н.с. I ст. (дн. професор; 1982). Член-кореспондент (1989),  академик (2003).

Ръководни длъжности

 • В ЦИИТ: последователно ръководител на секциии Канали и стандартен интерфейс – ІІ направление Периферни устройства (1968-1976) и Минимашини за теле-обработка – VІІІ направление Минимашини и микрокомпютри (1976-1982). Ръководител направление Микропроцесорни системи (1982-1986)
 • В ИМ с ИЦ (дн. ИМИ) при БАН: ръководигел (по съвместителство) на лаборатория Крайни автомати към сектор ОКТУ (1972-1982); ръководител на сектор Компютърни системи и мрежи (1982 – 1985).
 • В КЦИТ при БАН: ръководител (по съвместителство) на базовата лаборатория Разпределени изчислителни системи и мрежи от изчислителни машини (1985-1992); зам. директор (1985-1993); и. д. директор (1993-1996) .
 • В ИМПТ: директор (1986-1992).
 • В ИПОИ при БАН: директор (2004- 2010).

Основни научни направления

Компютърни архитектури, компютърни мрежи, използуване методите на моделиране при проектиране на компютърни системи и устройства, паралелни изчислителни структури,приложения на комвпютърните технологии в образованието, сигурността, биологията и др.

Автор е на над 230 публикации, научни трудове и статии (част от които публикувани в чужбина), 37 книги и учебници, 23 авторски свидетелства (вж. също Библиография на трудовете).

Преподавателска дейност

 • Във ВМЕИ (дн. Технически университет): хоноруван асистент по Теоретична и измервателна електротехника (1960-1969).
 • Във ВИИ К. Маркс  (дн. УНСС), катедра Машинна обработка: преподавател(1968-1971), доцент (1971-1985), хоноруван професор (от 1985); чете лекции по Електроника и импулсна техника, Електронни сметачни машини, Устройство и експлоатация на сметачни машини, Архитектури на ЕИМ и Компютърни мрежи (1968-2014).
 • Във Физически факултет на Софийския университет – лекции по Измервания в радиофизиката и Автоматични сметачни машини (1969-1976).
 • В Международния математически център Ст. Банах, Варшава (по покана): цикъл от лекции по Цифрово моделиране във Варшава на семестър по Дискретна математика (1976).

Изнася лекции и доклади в Съветския съюз (дн. Русия), Полша, Унгария и др. Ръководител е на 32 защитили аспиранти, по-голямата част от които стават хабилитирани професори. Ръководител на голям брой дипломанти от Техническия университет, Софийския университет, УНСС и др.

Други дейности

Участва в над 30 разработки с общ икономически ефект над 100 млн. лв., за 23 от които са издадени Авторски свидетелства.
Ръководи изграждането на електронна поща на БАН и въвеждането на Интернет у нас (1988-1998).
Зам.-председател (1995-1997), член на научната комисия по Електротехнически науки (1980-1983, 1987-1992), зам.председател (1990-1992, 2003-2009) и член на Президиума (2009-2011) на ВАК. Представител на България в ТС6 (Предаване на данни) на IFIP (от 1973), представител на България в IFIP (1993-2018).
Представител на България (1992-1998) в TERENA и CEENet  (международна организация по мрежи),  председател на УС на УНИКОМ-Б (Академичната изследователска мрежа).

Член на редица научни, факултетни и управителни съвети.

Членство в научни организации  

Член на Съюза на научните работници в България (от 1961),  СМБСАИ и др.

Сътрудничество

Главен редактор на сп. Автоматика и Информатика (1998-2002) и на сп. Information Technology and Control (от 2002).
Участие в редколегията на Вычислительная техника социалистических стран, на Автоматизирани Системи за Управление, Автоматика и изчислителна техника, New Generation Systems, Studies in Informatics and Control, Information Technology and Control (гл. Редактор), Инженерни науки, Tехносфера и др.
Зам.-председател (2007-2012) и председател (2012-2018)  на Съвета на фондация Еврика.

Присъден орден Кирил и Методий с огърлие (2005). От дясно -наляво: проф. Г. Петканов, К. Боянов, В. Ганев, К. Цоцорков.

Отличия

Ордени: Кирил и Методий I ст. (1985), Народен орден на труда сребърен (1980) Св. Св. Кирил и Методий с огърлие (2005)

Награди: Silver core и Outstanding award на IFIP (1990), Академичната награда за технически науки на БАН (2000), Златна значка на ФНТС Асен Златаров (2005), почетен знак Марин Дринов на лента от БАН (2005), наградата на БАИТ за значим принос в развитието на информационните технологии в България (2006).
Почетен знак Св.Георги І ст. на МНО(2015), множество други грамоти и дипломи.

Подробна информация за живота и дейността на акад. Кирил Боянов виж в Биография.

Източници

 1. Биография на Кирил Боянов. Автобиография предоставена от автора.
 2. Лазаров, Владимир. 70-годишен юбилей на акад. Кирил Боянов. Слово на ст.н.с. Владимир Лазаров. //Сп. на БАН, 4, 2005, с.80-86.