Международни олимпиади по информатика (1989-2008)

НАЧАЛОТО 

Към края на 80-те години на ХХ в. в България има натрупан сериозен опит в провеждането на местни, национални и международни състезания по програмиране за ученици.
През май 1987 г., България е домакин на Международната конференция Децата в информационния век на IFIP и UNESCO и организира, паралелно с конференцията, Междуна­родно състезание по програмиране за ученици (вж. Предистория). Състезанието протича много успешно и утвърждава идеята за създаване на Международна олимпиада по информатика. 

Акад. Бл. Сендов

През октомври 1987 г. в Париж, на 24-тата Генерална конференция на UNESCO, представителят на българската делегация акад. Благовест Сендов предлага в Петата главна програма на UNESCO за 1988-89 г. да се включи точка за основаване на Международна олимпиада по информатика (МОИ). Предложението е прието (секция  05 215 в програмата). Английскят и руският са избрани за работни езици на MOИ.

България поема задължението да организира Първата Международна олимпиада по информатика (МОИ) през 1989 г., а UNESCO  – да спонсорира нейната организация.
Организацията, регламентът и провеждането на първите две МОИ (България, 1989 и Беларус, 1990) са силно повлияни от опита на Международните олимпиади по математика (MOМ). 

Корицата на [6]

Тяхното пълно описание е включено в книжката на Петър Кендеров и Нели Манева [6], посветена на Първата MOИ. Отчасти са застъпени в [2] и  [3]. По-долу тук са дадени накратко.

ОРГАНИЗАЦИЯ на МОИ 

Осъществява се от следните органи:

 • Международно жури. Състои се от председател, зам.-председател и ръководителите на участващите отбори;
 • Координационна комисия (за проверка и оценка на решенията). Състои се от членове на журито и осем координатори;
 • Организационен комитет;
 • Научен комитет;
 • Екип от преводачи

РЕГЛАМЕНТ на МОИ  

 • Международната олимпиада по информатика е състезание за ученици, които не са навършили 19 години до деня на състезанието;
 • Всяка страна участва с отбор от трима или по-малко ученици, придружавани от Ръководител на екипа (максималният брой ученици в отбор нараства от 3 на 4 ученика след първата МОИ);
 • Международната олимпиада по информатика се състои в решаването на една задача чрез използване на персонален компютър в рамките на четири часа за един ден;
 • Задачата се избира от Международното жури измежду задачите, предоставени предварително от участващите страни;
 • Задачата не трябва да зависи от хардуера на компютъра и за нейното решение могат да се използват езици за програмиране от високо ниво (BASIC, LOGO, PASCAL и др.). Задачата трябва да изисква създаване на алгоритъм за решаването й, а програмната реализация да не включва използването на специализирани софтуерни пакети.
 • Пълното решение на всяка задача включва:
  а) блок-схема с неформално описание и аргументация на използвания алгоритъм;
  б) първичен код на програмата и резултатите от изпълнението й на компютър (2 екземпляра);
  в) дискетата, на която се съхранява крайната версия на програмата в 2 екземпляра.
  След края на състезанието един екземпляр на материалите посочени в точка  б) и в) се дава на представител на Координационната комисия, а другият остава в Ръководителя на отбора;
 • Оценка на решението дава Ръководителят на съответния отбор. Окончателната оценка оформят Координационната комисия и Международното жури.
 • По време на състезанието всеки участник може да използва свой собствен компютър. По предварителна заявка организаторите осигурят за състезанието компютри съвместими с APPLE II + или с IBM PC / XT / AT.
 • Участниците могат да използват родния си език. Всеки Ръководител на отбор трябва да разбира езиците използвани от неговите ученици и да може да говори и разбира поне един от официалните езици на олимпиадата (руски, английски).

ЕТАПИ НА МОИ   

Подготвителен етап
Научният комитет избира пет от задачите, предложени предварително от страните участнички в олимпиадата. Задачите се превеждат на работните езици (английски и руски).

Първи етап – избор на задача
Журито избира една от предложените от Научния комитет задачи, обсъжда решението й, нивото на трудност и начина на оценяване (задачата трябва да позволява и оценка на частични решения). Журито формулира избраната задача на работните езици (английски и руски). Ръководителите на отбори я превеждат на езика на своя отбор. Преводите се проверяват и утвърждават от Журито, което определя и окончателните подробности за провеждането на олимпиадата.

Втори етап – провеждане на състезанието.
В първият половин час след началото на състезанието участниците могат да задават на Журито писмени въпроси (на роден език) във връзка с текста. Журито преценява на кои от тях да отговори.
В края на състезанието Ръководителите на екипи, заедно с представител на Координационната комисия, събират решенията на участниците от своя отбор, проверяват решенията на своите ученици и предлагат съответните оценки. Тези оценки се обсъждат от координаторите, а Журито взема окончателното решение за всяка от тях.

Границите на оценките за първа, втора и трета награда (по-късно – съответно златен, сребърен, бронзов медал) се определят от Журито.

Заключителен етап – връчване на наградите
Наградите се връчват на специална церемония. Участниците получават сертификат за участие в МОИ. Предвижда се и развлекателна програма за участниците, ръководителите на отбори и организаторите на международната олимпиада по информатика.

ПЪРВАТА МОИ

Първата Международна олимпиада по информатика се провежда на 16-20 май в гр. Правец, непосредствено преди третата Конференция Децата в информационния век в рамките на UNESCO (София, 20-23 V.1989)на която България е домакин. Олимпиадата е организирана по модела на международната олимпиада по математика.
Разходите свързани с престоя в България на отборите и техните ръководители се покриват от организаторите. Пътните разходи на участниците от и до София са за тяхна сметка.

Акад. П. Кендеров

ОРГАНИЗАЦИЯ
Председател на Организационния комитет и на Международното жури е акад. Петър Кендеров, учен с голям опит от олимпиадите по математика.
Научният комитет е в състав: Нели Мане­ва (секретар), Антоан Гошев, Емил Келеведжиев, Фани Златарева, Иван Держански, Ирина Ненова, Камен Колчев, Красимир Манев, Павел Азълов, Петър Копанов и Здравко Василев.

УЧАСТНИЦИ
Участват ученици от 13 страни: България, Виетнам, ГДР (дн. Германия), Гърция, Зимбабве, Китай, Куба, Полша, Съветски съюз (дн. Русия), Унгария, ФРГ, Чехословакия и Югосла­вия. Това е успех за Първата МОИ, сравнена с броя на участващите държави в други първи олимпиади (ма­тематика, физика).

Официално всяка страна участва с по един отбор от 3 ученици, но отборите на Унгария и Югославия са с по двама ученици, а България участва с два отбора и Съветският съюз – с три. Общо състезателите са 46, разпределинш в 16 отбора. Ръководители на българските отбори са Павел Азълов (България I) и Красимир Манев (България II).

Портрет на
Павел Азълов

Портрет на
Красимир Манев

СЪСТЕЗАНИЕТО
Състезанието се провежда в един състезателен ден, с продължителност 4 часа. Компютрите са 8-битови машини Правец-8 (произведени в гр. Правец и съвместими с Apple), но участниците могат да ползват и собствени компютри. Езиците за програмиране са BASIC или UCSD Pascal. Научният комитет подбира осем задачи измежду предложените от някои ръководители на от­бори. Международното жури избира за състезанието една задача.

Задачата (в съкратен вид). Дадена е редица от 2N кутии. В N-1 от кутиите има поставени бели пулове, в други N-от кутиите – черни пулове, а 2 съседни кутии са празни. Следното разместване е позволено –  да се вземат два от пуловете, намиращи се в съседни кутии и да се преместят в празните кутии, като редът им се запазва. Напишете програма, която с минимален брой размествания да подреди пуловете така, че всички бели пулове да са отдясно на всички черни (мястото на двете празни кутии в края на разместванията е без значение). За строгата математическа формулировка на задачата и изискванията към решението и програмата виж [4], с. 5-6.

РЕЗУЛТАТИТЕ
Максималният брой точки за решена задача е 100. Първа награда по­лучават участниците с повече от 91 точки: Емануил Тодоров (България I), Теодор Тончев (България II), Маркус Кун (ГФР), Андриус Сепатис (СССР1), Игор Мали (Чехословакия) и Даниел Сабо (Унгария). Втора награда – получилите между 80 и 90 точки: Антон Алтънов и Иван Маринов (от България I), X. Шветлик (ГДР), У. Неландер (ГДР) и Л. Новик (СССР I).  Трета награда – състезателите с резултат между 60 и 80 точки.
Поощри­телни награди – за най-младия участник Алексей Колюбин (СССР III) и за Анита Лалу (Зимбабве) – единственото момиче сред участниците. Особено се отличава с постиженията си 15-годишният ученик Теодор Тончев (България II). Той планира много прецизно програмираното от него търсене в ширина и решава и най-сложния от тестовите примери. Повече подробности за провеждането и резултатите на Първата МОИ са дадени в [5]. За пълни подробности виж [6].

ОРГАНИЗАТОРИТЕ
Състезанието завършва с екскурзия до София за участниците и развлекателна програма, а проф. Илчо Димитров (министър на образованието) дава официален прием за всички участници в олимпиадата.
По думите на акад. Кендеров в [4],  много хора допринасят за добрата организация при провеждането на Първата МОИ. Работата на Международното жури се поддържа от софтуерна система, разработена от П. Азълов и В. Димитров, която през цялото време на олимпиадата работи отлично –  от регистрацията на участниците до обработката на получените от състезанието резултати.
Във всички етапи на организи­рането и провеждането на МОИ участва и Александър Покровски от Отдела на UNESCO по наука и техническо образование.

Съставил: Р. Калтинска

БИБЛИОГРАФИЯ

 1. Азълов, Павел К. Международни олимпиади по информатика. //Мат. и мат. образование, 20-та Пролетнаконференцияна СМБ, 1991, с. 80-86.
 2. Азълов, Павел. Олимпиадите по информатика – факти и събития, които все още се помнят. // Математика и информатика, кн. 1, 2009, с. 3-18.
 3. Манев, Красимир. Международната олимпиада по информатика – „Българската“ олимпиада. // Математика и информатика, кн. 2, 2009, с. 3-11.
 4. Кендеров, Петър. България – родното място на Международната олимпиада по информатика за ученици. // Интервю на Евгения Сендова. Математика и информатика, кн. 3, 2009, с. 3-7.
 5. Азълов, Павел. Първа международна олимпиада по информатика. //Математика, кн. 7, 1989, с. 41-45.
 6. Kenderov, P. S., Maneva, N. M.(1989). International Olimpiad of Informatics.//Proceedings of the International Olympiad in Informatics, Union of the Mathematicians in Bulgaria, Sofia, 1989, 54 pp.
 7. Kenderov, P. Bulgaria – Birthplace of International Competitions in Informatics for School Students. //IT Star Newsletter, 5, No 3 (2007), http://nl.starbus.org/.
 8. Kenderov, P. Three Decades of International Informatics Competitions: How did IOI Start. //Olympiads in Informatics, 11 (2017), 3–10, Special Issue with selected papers of the International Conference joint with the XXIX Intеrnational Olympiad in Informatics, Tehran, Iran, 28 July – 4 August, 2017.