Тодор Генчев (1932–1998)

Тодор Георгиев Генчев е роден на 18.02.1932 г. в с. Чавдар, Софийски окръг (дн. Софийска област). Починал през 1998 г.
Завършва Пирдопската смесена гимназия  (1950) и специалност математика – научно-производствен профил (1955) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет. Специализира частни диференциални уравнения в Московския държавен университет (1962).

Научни степени и звания

Кандидат на математическите науки (дн. д-р; 1969), доктор на математическите науки (дмн, 1974).
Асистент (1955), доцент (1965 ), професор (1978) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет.

Ръководни длъжности

Ръководител на сектор Диференциални уравнения (1971-1972) към Единния център по математика и механика (ЕЦММ, вж История на ИМИ, История на ФМИ) и ръководител на катедра Диференциални уравнения (1988-1992) на Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет.

Основни научни направления

Частни диференциални уравнения, Комплексен анализ.

Втори конгрес на българските математици (Варна, IX.1967). Тодор Генчев, Ярослав Тагамлицки, Рачо Денчев и Никола Стоев


Лекции

Във Физико-математическия факултет
(дн. ФМИ) на Софийския университет:

Частни диференциални уравнения (от 1963), Обикновени диференциални уравнения (от 1965), Риманови повърхнини (1966), Геометрична теория на аналитичните функции (1967–1969, 1973), Псевдодиференциални оператори (1969), Теория на разпределенията (1971), Линейни диференциални оператори (1974, 1976, 1982).

В Пловдивския университет Паисий Хилендарски: Теория на аналитичните функции (1972).

Други дейности

Ръководител на семинари (1965-1977), главен редактор (1986) на Годишншк на Софийския университет – ФМИ)  (математика), член на СНС по математика при ВАК (1982-1992).

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ) (от 1960) и на Американското математическо дружество (от 1980).

Отличия

Награда за научни постижения в математиката Акад. Н. Обрешков (1977). Почетен знак на Софйския Университет (1997).

Библиография

  1. Алманах на СУ Св. Климент Охридски (1939–1988). Том ІI, А-З. – София : Унив. изд. Климент Охридски, 1988, с. 524-526
  2. Хорозов, Емил. Професор Тодор Генчев (1932-1998). // Математика и информатика, 23, 1998, № 1, с. 30
  3. Списък на научните кадри израсли с помощта на Т. Генчев.

Съставил: Р. Калтинска