Светослав Марков (1943)

Светослав Маринов Марков е роден на 10.05.1943 г. в гр. София. Завършва математика във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет (1966). Специализира математическо моделиране в Кеймбридж (1971). Завършва свободна аспирантура към Единния център по математика и механика (ЕЦММ, вж История на ИМИ) (1979).

Научни степени и звания

Кандидат на математическите науки (дн. доктор) в Математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет (1979). Доктор на математическите науки в научната област математическо моделиране (дмн, 2004) при ИМИ-БАН. Асистент в Софийския университет (1969), доцент към Единния център по биология при Българската академия на науките (1984) и професор (2005) към Института по математика и информатика (ИМИ) при БАН.

Ръководни длъжности

Ръководител на Проблемна група по математическо моделиране (1984–1989) и на секция Математически модели в биологията (1989–1995) към Единния център по биология при БАН. Ръководител на секция Биоматематика към Института по математика и информатика (ИМИ) при БАН (1996–2010).

Основни научни направления

Интегрален анализ, Числени методи с верификация, Алгебрични свойства на интервали, Математическо моделиране в биологията, Изпъкнали тела, Стохастични числа, Хаусдорфови приближения.

Лекции

В Софийския универ,итет: Числени методи и програмиране на Фортран (1977-1981), Математически анализ (за биолози) (1977-1981), Грешки от закръгляване и интегрално смятане, Математическо моделиране в биологията (от 1992).
В Пловдивския университет Паисий Хилендарски: Математически анализ (за биолози) (1976-1977).

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ) (от 1967), Gesellschaft fuer Angewandte Mathematik und Mechanik (от 1986), Gesellschaft fuer Angewandte Mathematik und Mechanik – Българиа (от 2001, председател), International Association for Mathematics and Computers in Simulation (от 1993), Union for Automatics and Informatics (1994), European Society for Mathematical and Theoretical Biology (от 1997), Съюз по математика и информатика (от 1992).

Сътрудничество

Laboratoire d’Infomatique de Paris 6 (LIP6), Франция. Член на Редколегия Математика на издателство Наука и изкуство (1975-1988), списание Biomath (2013). Главен редактор на списание Biomath Communications (2013).
Член на редколегиите  на международните научни списания:
Interval Computations (1991-1995), Reliable Computing (от 1996), Electronic Journal on Mathematics and Computation (от 2004), Референт на Zentralblatt für Mathematik (от 1981).

Отличия

Медал на Института по математика и информатика (ИМИ), Българска академия на науките (2010).

Библиография

  1. Алманах на СУ Климент Охридски. Том ІI, ИО. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1988, с. 566
  2. Творческа автобиография на ст. н. с. I ст. дмн Светослав Маринов Марков

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)