Тодор Боянов (1942-2007)

Тодор Петров Боянов е роден на 19.07.1942 в гр. София. Завършва математика в Механо-математическия факултет на Московския държавен университет. Задочен аспирант в Института по математика и механика с изчислителен център (дн. ИМИ) при Българската академия на науките (1968-1973). Специализира в Международната федерация по обработка на информацията (ИФИП) във Версай, Франция (1970) .

Научни степени и звания

Кандидат на математическите науки (дн. доктор, 1973).
Асистент (1969), доцент (1977) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет.

Ръководни длъжности

Ръководител на Учебната лаборатория по микропроцесорна техника към Софийския университет (от 1981).

Основни научни направления

Теория на приближенията, Информатика и компютри в образованието.

Лекции

Във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет: Евристично програмиране (1969), Автоматични сметачни машини (1971-1972), Числени методи (от 1973), Приближения в линейни нормирани пространства (1975), Теория на екстремалните задачи (от 1976), Аналитична геометрия и линейна алгебра (1979-1980), Основи на микропроцесорната техника с програмиране (от 1983).

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ) (1977) и председател на негова секция (от 1985). Член на Американското математическо дружество (1980) и на Международната федерация по обработка на информацията (ИФИП) (1983).

Библиография

Алманах на СУ Климент Охридски (1939–1988). Том ІI, А-З. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1988, с. 308-309

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)