Константин Марков (1945–2003)

Константин Здравков Марков е роден на 28.03.1945 г. в гр. София. Починал 2003 г.
Завършва математика и механика в Математико-механичния факултет на Лeнинградския държавен университет (дн. Санкт-петербургски държавен университет) (1968). Завършва редовна аспирантура в същия университет (1972). Специализира механика и разрушение на материалите в Ленинград (дн. Санкт-Петербург) (1975).

Научни степени и звания

Доктор на математическите науки (дмн, 1983). Доцент (1977), професор (1989) във Факултета по математика и механика (дн. ФМИ) на Софийския университет.

Основни научни направления

Механика на непрекъсната среда и дефомируемо твърдо тяло, Математични методи на механиката.

Лекции

Във Факултета по математика и механика (дн. ФМИ) на Софийския университет: Математически методи в механиката (1973-1977, 1981), Реология (1974, 1981-1983), Диференциални уравнения (1978), Механика на композитните материали (1978-1981), Тензорно смятане (1980), Механика на непрекъснатите среди и реология (от 1984).
В Ленинградския държавен университет (дн. Санкт-петербургски държавен университет): Тензорен анализ (1970 -1972).
Във Висшия педагогически институт, Шумен (дн. Шуменски университет Епископ Константин Преславски): Аналитична механика (от 1981).
В Технически университет, Истанбул, Турция: Въведение в механиката на композитните материали, Реология.

Членство в научни организации

Международно общество за взаимодействие по математика и механика (1990). В Международния научен комитет на симпозиума Continuum Models and Discrete Systems (от 1988). В редакционната колегия и главен редактор на Годишник на Софийския университет (Факултет по математика и информатика).

Библиография

Алманах на СУ Климент Охридски (1939–1988). Том ІI, О-И. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1988, с. 557-558

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)