Евтим Божоров (1920-1997)

 

Евтим Егоров Божоров е роден на 21 октомври 1920 г. в Свищов. Починал на 4 октомври 1997 г. в София. Завършва математика във Физико-математическия факултет на Софийския университет (1943).

Научни степени и звания

Доктор по математика на Софийския университет (1946), доктор на математическите науки (1981). Асистент в Държавната политехника в София (1944-1947). Асистент във  Физико-математическия факултет на Софийския университет (1948-1953). Доцент в  Държавната политехника в София (1953). Доцент (1954-1964) и професор (1964) във Висшия химико-технологически институт (ВХТИ ) в София. Професор в Центъра по приложна математика към Висшия механо-електротехнически институт (ВМЕИ), София (1976-1987) .

Ръководни длъжности

Първи декан на Фкултета по металуртия (1954-1956) и завеждащ Катедрата по висша математика (1964-1976) във  ВХТИ, София  Ръководител на секция Приложен анализ и числени методи в Центъра по приложна математика към  ВМЕИ, София (1976-1987).

Основни научни направления

Математически анализ, приложения на математическия анализ, теория на числата.

Лекции

Висша математика, механика в изброените по-горе висши институти. Преподава и във Физико-математическия факултет на Софийския университет (1964-1976). Автор на учебници по висша математика и теоретична механика.

Отличия

Орден Народна република III ст. (1985).

Библиография

  1. Енциклопедия България. Акад. изд. "проф. Марин Дринов", 1997, т. 7 (Тл-Я), с. 604.
  2. Голяма енциклопедия България. Книгоиздателска къща "Труд", 2011, т. 1 (А-Бъл), с. 317.

(Съставил: Р. Калтинска)