Асен Дончев (1948)

Асен Любомиров Дончев е роден на 19.VI.1948 в гр. Плевен. Завършва гимназия (1966) със златен медал в родния си град. Следва една година в МЕИ, София (специалност  Електронни изчислителни машини), след което продължава образованието си във Варшавския Технологичен Университет, Полша.
След втори курс преминава на индивидуална програма ориентирана към математическа теория на управление и започва да се занимава с научна работа в тази област. Завършва университета с магистърска степен (1971), а през 1974 г. получава и докторска степен (Ph.D.).

След завръщането си в България, работи (1975 –1989) в Институт по математика и механика ( дн. ИМИ-БАН) на ЕЦММ, където се хабилитира (1983), защитава дисертация за доктор на математическите науки (дмн, 1987) и става професор.

От 1990 г. е редактор (Associate Editor) в Mathematical Reviews, а от 2000 г. –  извънреден  професор в Университета в Мичиган.

Научни степени и звания

Докторска степен (Ph.D., 1974), доктор на математическите науки (дмн, 1987). доцент (1983), професор (1988).

Основни научни направления

Работи основно в областите  Вариационен анализ, Оптимизация, Оптимално управление, както и в съседни области като Функционален анализ, Теория на апроксимациите, Диференциални включвания, Числени методи.

Лекции

Във ФМИ-СУ: Математическо оптимиране и спецкурсове по Оптимално управление, Числени методи на екстремалните задачи, Теория на игрите.
В Университета в Мичиган:  Числени методи,  Диференциални уравнения, Линейна алгебра.

Ръководни длъжности

От 2007 до 2009г. е  директор  в програмата по анализ в отдела за математически науки на Националната  Фондация за Наука – САЩ (National Science Foundation – USA).

Членство в научни/обществени организации

Съюз на математиците в България (СМБ), Американско математическо дружество (АМS), Дружество по индустриална и приложна математика.

Сътрудничество

Член на борда на редакторите на следните международни списания: Serdica Mathematical Journal,  Computational Optimization and Applications, SIAM  Journal on Optimization (1997–2009), Journal of Dynamical and Control Systems (1997–20180, SIAM  Journal on Control and Optimization, Open Journal of Applied Mathematics, Journal of Industrial and Managerial  Optimization (2004– 2009), Mathematica Balkanica, Journal of Mathematical Analysis and Application (2005–2016), Journal of Optimization Theory and Applications.

Отличия

Лауреат на наградата на ДКМС (1983) и на наградата на БАН за математически науки (1994).